New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Абдуллаев Б.Д., Холмирзаев М.Ж., Абдуллаев Б.Д.
 2. Абдуллаев Б.Д., Холмирзаев М.Ж., Абдуллаев Б.Д.
 3. B.D. Abdullaev, M.J. Kholmirzaev, B.D. Abdullaev
Title
 1. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕХНОГЕНЕЗА В ПРЕДЕЛАХ ЧИРЧИКСКОЙ ПРОМЗОНЫ
 2. ЧИРЧИК ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАСЫНЫН ЧЕГИНДЕ ТЕХНОГЕНЕЗДИН ТААСИРИ АСТЫНДА ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРДЫН САПАТЫНЫН ӨЗГӨРҮҮСҮНӨ БАА БЕРҮҮ ЖАНА БОЛЖОЛДОО
 3. ASSESSMENT AND PREDICTION OF CHANGES IN GROUNDWATER QUALITY UNDER THE INFLUENCE OF TECHNOGENESIS WITHIN THE CHIRCHIK INDUSTRIAL ZONE
Abstract
 1. Суть статьи это быстрый рост промышленного про¬и¬зводства и сельскохозяйственной деятельности, рост населения Чирчикской области за последние годы и изме¬не-ние качества подземных вод с отрицательного на отри¬ца-тельное. Хотя водных ресурсов недостаточно, в Чир¬чик-ских промышленных районах все еще наблюдаются слу¬чаи качества подземных и поверхностных вод. Эколо¬гиче¬ская оценка Чирчикской промышленной зоны охваты¬вает основное содержание темы - меры по сохранению каче¬ст-ва подземных и поверхностных водных ресурсов для буду-щих поколений. Выделения техногенной составляю¬щей в об¬щем миграционном потоке химических элементов мо-жет быть реализовано при сравнительном анализе оценок баланса для экосистем, подверженных техногенному воз-дей¬ствию и не испытывающих влияние источников загряз-не¬ния (объекты-аналоги).
 2. Макаланын маани-маңызы бул өнөр жай өндүрүшү-нүн жана айыл чарба ишинин тез өсүшү, Чирчик облусу¬нун калкынын акыркы жылдарда өсүшү жана терс жак¬тବры бар жер астындагы суулардын сапатынын өзгөрү¬шү терс көрүнүш катары. Бирок суу ресурстары жетиш¬сиз, Чирчик өнөр жай райондорунда жер алдындагы жана жер үстүндөгү суулардын сапатынын учурлары дагы деле байкалат. Чирчик өнөр жай зонасын экологиялык баалоо теманын негизги мазмунун камтыйт – жер алдындагы жана жер үстүндөгү суу ресурстарынын сапатын келе¬чек муундар үчүн сактоо боюнча чаралар. Техногендик ку¬рам-дардын бөлүнүп чыгуусу экосистемалар үчүн баланс бааларына салыштырмалуу талдоодо ишке ашырылышы мүмкүн, техногендик таасирлерге дуушарланган жана булгануу булактарынын таасир этпеген (объект-аналог-дор).
 3. The essence of the article is the rapid growth of indus¬trial production and agricultural activity, the growth of the population of the Chirchik region in recent years and the chan¬ge in groundwater quality from negative to negative. Although water resources are scarce, cases of groundwater and surface water quality are still observed in Chirchik industrial regions. The environmental assessment of the Chirchik industrial zone covers the main content of the topic - measures to preserve the quality of underground and surface water resources for future generations. Isolation of the technogenic component in the total migration flow of chemical elements can be realized by a comparative analysis of estimates of balance items for ecosys¬tems that are subject to anthropogenic impact and do not expe¬rien¬ce the influence of pollution sources (analogous objects).
Keywords
 1. мигранты, подземные воды, загряз¬не¬ние, промышленность, вода, минерализация, оценка, про¬г¬но-зирование.
 2. мигранттар, жер астындагы суу¬лар, булганышы, өнөр жай, суу, минералдаштыруу, баа бе¬рүү, бол¬жол¬доо.
 3. migrants, groundwater, pollution, industry, water, mineralization, assessment, forecasting.
Authors info
 1. Абдуллаев Ботиржон Дадажанович, Государственное предприятие Институт гидрогеологии и инженерной геологии, г.Ташкент, Республика Узбекистан, доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник. Холмирзаев Маъмуржон Жанузакович, Государственное предприятие Институт гидрогеологии и инженерной геологии, г.Ташкент, Республика Узбекистан, старший научный сотрудник. Абдуллаев Бахромжон Дадажонович, Государственное предприятие Институт гидрогеологии и инженерной геологии, г.Ташкент, Республика Узбекистан, старший научный сотрудник.
 2. Абдуллаев Ботиржон Дадажанович, Гидрогелогия жана инженердик геология институту мамлекеттик ишканасы, Ташкент шаары, Өзбекстан Республикасы, геология-минералогия илимдеринин доктору, улук илимий кызматкер. Холмирзаев Маъмуржон Жанузакович, Гидрогелогия жана инженердик геология институту мамлекеттик ишканасы, Ташкент шаары, Өзбекстан Республикасы, улук илимий кызматкер. Абдуллаев Бахромжон Дадажонович, Гидрогелогия жана инженердик геология институту мамлекеттик ишканасы, Ташкент шаары, Өзбекстан Республикасы, улук илимий кызматкер.
 3. Botirjon Abdullaev, State enterprise Institute of hydrogeology and engineering geology, Tashkent, The Republic of Uzbekistan, Doctor of geological and mineralogical sciences, senior researcher. Mamurjon Kholmirzaev, State enterprise Institute of hydrogeology and engineering geology, Tashkent, The Republic of Uzbekistan, senior research. Bakhromjon Abdullaev, State enterprise Institute of hydrogeology and engineering geology, Tashkent, The Republic of Uzbekistan, senior research.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Абдуллаев Б.Д., Холмирзаев М.Ж., Абдуллаев Б.Д. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕХНОГЕНЕЗА В ПРЕДЕЛАХ ЧИРЧИКСКОЙ ПРОМЗОНЫ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 11. C. 11-14