New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Абдушукуров Д.А., Мамадалиев Б., Шаймуродов Ф.
 2. Абдушукуров Д.А., Мамадалиев Б., Шаймуродов Ф.
 3. D.A. Abdushukurov, B. Mamadaliev, F. Shaymurodov
Title
 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЗЕРАВШАН В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
 2. ЖАЗ МЕЗГИЛИНДЕ ЗЕРАВШАН ДАРЫЯСЫНЫН БАССЕЙНИНДЕ СУУНУН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ
 3. ORIGIN OF WATER IN THE ZERAPSHAN RIVER BASININ THE SPRING PERIOD
Abstract
 1. Проведено исследование соотношения ста¬биль¬ных изотопов (δ2Н и δ18О) в поверхностных и подземных водах в горной части бассейна реки Зеравшан. По полу¬ченным данным прослежен генезис атмосферных осадков в долине р. Зерафшан. Осадки в основном формируются: в суб-бассейне р. Фондарья западными, северными и юж¬ными ветрами; в суббассейне р. Старая Матча западными вет-рами; а в суббассейне р. Зеравшан от слияния рек Фонда-рья с Зеравшаном и до границыс Республикой Узбекистан - западными, юго-западными и северо-западными ветрами. Наиболее легкая вода содержится в самой р. Зеравшан. Основное питание река получает от таяния ледников Зеравшанский и Рама. До границы с Республикой Узбеки-стан вода в реке остается наиболее легкой, что свиде-тельствует о том, что основным питанием р. Зерашана является ледниковая вода. Наиболее тяжелая вода зареги-стрирована на Шахристанском перевале. Перевал являет-ся нижайшей точкой в данном районе и через него прони-кают северные ветра и облака. Лучше всего данные корре-лируют в суббассейне Старая Матча, где дуют только западные ветры и осадки. Хуже всего данные коррелируют в суббассейне р. Фондарья, где наблюдается суперпозиция трех ветров западных, северных и южных. В суббассейне р. Зеравшан наблюдается сложная картина из-за наличия нескольких ветров.
 2. Жер үстүндөгү жана жер астындагы суу менен то-олу Зеравшан дарыя бассейнде стабилдүү изотоптор бою-нча (δ2Н и δ18О) изилдөө жүргүзүлгөн. Алынган маалымат боюнча Зеравшан бассейниндеги өрөөнүндө атмосфералык жаан-чачындын байкоо башталышы берилген. Жаан-чачындар негизинен түзүлөт: Фандарыя суб-бас¬сейинде батыш, түндүк жана түштүк шамалдарынан; Зеравшан дарыя суб-бассейнде Фондарья менен Зеравшан дарыялар кошулгандан жана Өзбекстан Республикасы чек арага чейин – батыш, түштүк-батыш жана түтүндүк-батыш шамалдардан. Көпчүлүгү Зеравшан дарыяда жеңил суу камтылган. Негизги сууларды Зеравшан жана Рама да-рыялар мөнгү эришинен алып чыгат. Өзбекстан Республи-касынын чек арасында дарыядагы суу, өтө жеңил бойдон калууда, ал ошол Зеравшан дарыя жөнүндө тастыктайт жана негизи мөңгү суу болуп саналат. Шахристан ашуу-суна да өтө оор суу катталган. Өтүү ал аймакта төмөн-кү чекити болуп саналат жана ал аркылуу түндүк шамал жана булуттар кирет. Баарынан жакшысы маалымат байланыштуу суб-бассейн Эски Матчада, кайда баты-штык шамал сокку менен жаан-чачын түшөт. Эң начар маалыматтарды салыштырылганда Фандарья дарыя суббассейнде, үч шамалдын суперпозициясы батыш, түн-дүк жана түштүк байкалат. Зеравшан суб-бассейнде ошондой эле бир нече шамалдар болгонундан татаал сүрөт байкалган.
 3. Thecompositionofstableisotopesof surface and groundwater (δ2Н and δ18О) was studied in the mountainous part of the Zeravshan river basin. According to the obtained data, it is possible to well trace the genesis of precipitation in the valley of the Zerafshan River. Precipitation is mainly formed: in the Fondarya sub-basin by westerly, northerly and southerly winds; in the sub-basin Old Matcha with westerly winds; and in the Zeravshan sub-basin (from the confluence of the Fondarya rivers with the Zeravshan and to the border with the Republic of Uzbekistan) by westerly, southwesterly and northwesterly winds. The lightest water is in Zarafshan itself. The river receives its main feeding from the melting of the Zeravshan and Rama glaciers. Up to the border with the Republic of Uzbekistan, the water in the river remains the easiest, which indicates that the main power of the Zeravshan is glacial water. The heaviest water is registered on the Shahristan Pass. The pass is the lowest point in the area and the northern winds and clouds penetrate through it. The data correlate best of all in the sub-basin OldMatcha, where only westerly winds and precipitation blow. Worst the data correlate in the sub-basin of Fondarya, where a superposition of the three westerly, northern, and southern winds is observed. A complex picture is also observed in the Zeravshan sub-basin due to the presence of several winds.
Keywords
 1. стабильные изотопы, водород, кислород,генезис воды, река Зеравшан, Старая Матча, Фондарья.
 2. туруктуу изотоптор, суутек, кычкылтек, суунун пайда болушу, Зравшан дарыясы, Эски Матче, Фондарья.
 3. stable isotopes, hydrogen, oxygen, water genesis, Zeravshan River, Old Matcha, Fondarya.
Authors info
 1. Абдушукуров Джамшед Алиевич, Академия наук Рес-публики Таджикистан, г. Душанбе, Республика Тад-жикистан, Институт водных проблем, гидроэнергети-ки и экологии, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник. Таджикистан, Инс-титут водных проблем, гидроэнергетики и экологии, старший научный сотрудник. Шаймурадов Фирдавс, Академия наук Республики Таджикистан, г.Душанбе, Республика Таджикистан, Институт водных проблем, гидроэнергетики и эколо-гии, кандидат химических наук.
 2. Абдушукуров Джамшед Алиевич, Тажикстан Республикасынын илимдер академиясы, Душанбе шаары, Тажикстан Республикасы, Суу проблемалары, гидроэнергетика жана экология институту, физика жана математика илимдеринин кандидаты, улук илимий кызматкер. Мамадалиев Бахром, Тажикстан Республикасынын илимдер академиясы, Душанбе шаары, Тажикстан Республикасы, Суу проблемалары, гидроэнергетика жана экология институту, улук илимий кызматкер. Шаймурадов Фирдавс, Тажикстан Республикасынын илимдер академиясы, Душанбе шаары, Тажикстан Рес-публикасы, Суу проблемалары, гидроэнергетика жана экология институту, техника илимдеринин кандидаты.
 3. Jamshed Abdushukurov, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Republic of Tajiki-stan, Institute of water problems, hydropower and ecology, candidate of physical and mathematical Sciences, leading researcher. Bahrom Mamadaliev, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Republic of Tajiki-stan, Institute of water problems, hydropower and ecology, senior researcher. Firdaus Shaimuradov, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Republic of Tajiki-stan, Institute of water problems, hydropower and ecology, candidate of chemical sciences.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Абдушукуров Д.А., Мамадалиев Б., Шаймуродов Ф. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЗЕРАВШАН В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 15-19