New issue

2019, №: 4

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
  1. Акынбекова А.У.
  2. Акынбекова А.У.
  3. A.U. Akynbekova
Title
  1. ОБЩНОСТИ В ОСОБЕННЫХ ФОРМАХ ГЛАГОЛОВ ЧАГАТАЙСКОГО И КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКОВ
  2. ЧАГАТАЙ ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ ЭТИШТИН ӨЗГӨЧӨ ФОРМАЛАРЫНДАГЫ ЖАЛПЫЛЫКТАР
  3. THE GENERALITY IN THE SPECIAL FORMS OF OF VERBS THE CHAGATAI AND THE KYRGYZ LANGUAGE
Abstract
  1. Объектом специального исследования необходимо взять материалы современного кыргызского языка на ос-но¬ве историко-лингвистических фактов. Следуя вышеука-зан¬ной цели, в данной статье отражено сравнение осо¬бен-ных форм глаголов чагатайского языка с кыргызским языком, которое дает свободное чтение всем тюрко¬языч-ным государствам ХV-ХIХ веков, общности отмечены кон-кретными примерами. Даны научные взгляды ученых по данному вопросу. Автор, подытоживая мысль в своей ста-тье, отмечает то, что прежде чем уточнить свои кор¬ни, нужно достаточно знать историю развития ис¬то¬ри-ческих соседей, поэтому можно сделать вывод о том, что материалы современного кыргызского языка: взаи¬мо¬связь с чагатайским языком, проблемы однокоренности, на основе фактов исторической лингвистики должны стать объектами специального исследования.
  2. Бул макалада XV–XIX кылымдардын аралыгында түрк тилдүү мамлекеттердин баары эркин окуй алуусуна бел¬гилүү даражада шарт түзгөн чагатай тилиндеги этиш¬тин өзгөчө формалары кыргыз тили менен са¬лыш-ты¬рылып, андагы биримдиктер Алишер Навоинин чыгар-ма¬ларынын мисалында иликтөөгө алынды. Анда этиштин өзгөчө формалары (чакчыл, атоочтук, кыймыл атооч-тор¬ду уюштурган) мүчөлөрдүн колдонулушу, аткарган функ¬ция¬лары боюнча жалпылыктар белгиленди. Бул маселеге карата айрым окумуштуулардын көз караштары, сын, пи¬кирлери да берилди. Жыйынтыгында биз өзүбүздүн те¬ги¬бизди жакшы¬лап такташ үчүн, тарыхый коңшулардын да тарыхын жакшылап билишибиз абзел. Андыктан азыр¬кы кыргыз тилинин материалдары тарыхый лингвис¬ти¬ка¬лык факты¬лардын негизинде чагатай тили менен бол¬гон жакындык, тектештик маселелери атайын изилдөөнүн объек¬тисине алынышы зарыл деген корутундулар чыга¬рылды.
  3. The object of a special study is to take the materials of the modern Kyrgyz language on the basis of historical and linguistic facts. Following the above goal, this article reflects the comparison of the specific forms of the Chagatai language verbs with the Kyrgyz language, which gives free reading to all Turkic-speaking states of the ХV-ХIХ centuries, commonalities are marked by concrete examples. Scientific views of scientists on this issue are given. The author, summarizing the idea in his article, notes that before you clarify your roots, you need to know enough the history of the development of historical neigh-bors, so we can conclude that the materials of the modern Kyrgyz language: the relationship with the Chaghatay lan¬gu-age, the problems of unity, based on facts Historical linguistics should become objects of special research.
Keywords
  1. : чагатайский язык, деепричастие, местоимение, глаголы движения, грамматика, морфема, форма, вариант.
  2. чагатай тили, чакчыл, атоочтук, кый¬мыл атооч, грамматика, мүчө, форма, вариант, созул¬ма үндүү.
  3. Chagatai language, gerund, pronoun, verbs of movement, grammar, morpheme, form, variant.
Authors info
  1. Акынбекова Айман Усенбаевна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат филологических наук, доцент.
  2. Акынбекова Айман Усенбаевна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, филология илимдеринин кандидаты, доцент.
  3. Aiman Akynbekova, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of philological sciences, associate professor.
Pdf
DOI
  • None
  • Citing
  • Акынбекова А.У. ОБЩНОСТИ В ОСОБЕННЫХ ФОРМАХ ГЛАГОЛОВ ЧАГАТАЙСКОГО И КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКОВ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 195-197