New issue

2019, №: 4

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Умуркулова Ч.Ж.
 2. Умуркулова Ч.Ж.
 3. Ch.Zh. Umurkulova
Title
 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИГРЫ ВОЛЕЙБОЛ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД ГОРОДА ЖАЛАЛ-АБАД
 2. ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЫНДАГЫ КЫЗ-КЕЛИНДЕР АРАСЫНДА ВОЛЕЙБОЛ ОЮУНУНУН ТАРАЛЫШЫ
 3. THE DISTRIBUTION OF THE VOLLEYBALL GAME AMONG WOMEN OF THE CITY OF JALAL-ABAD
Abstract
 1. Здесь говорится о значении игры в волейбол для здо-ро¬вья личности, ещё о том, как эта игра ведется среди жен¬щин города Жалал-Абад. Самое интересное на сегод-няш¬ний день – это моральная самоподдержка женщин, забота, развитие и уход за здоровым телом является актуальным вопросом для общества. Рассматривается идея проведения разных спортивных состязаний, игр в ма-ха¬ле, даже в других регионах странах. Отмечено, что игра в волейбо, командные соревнования среди женщин ведет стимул в жизнь и дает результат еще говорится о важности этой игры среди национальных игр, о причинах рас¬пространений и историй развития и еще нужно от¬ме-тить важность и историю спортивных игр в воспитании здорового тела. Здесь говорится о важности игры в во¬лей-бол для здоровья личности, еще о сегодняшних играх среди женских команд города Жалал-Абад и ее влиянии и распространении
 2. Волейбол оюнунун жалпы эле инсандын ден соолугу үчүн мааниси, ошондой эле Жалал-Абад шаарындагы кыз-келиндер арасында бүгүнкү күндө ойнолушу жана тара-лышы тууралуу баяндалат. Кызыктуусу бүгүнкү күндөгү коомчулукта аялзатынын моралдык жактан өзүн-өзү кол¬доо¬су, ден соолугун чыңдоосу жана чымыр денеге кам кө¬рүү¬сү актуалдуу маселе болуп эсептелет. Макалада мын¬дай иш-чараларды мындан ары Кыргызстандын башка ре¬гиондорунда дагы колго алып, өнүктүрүп коңшулаш мам¬ле¬кеттер менен спорттук мелдешке чыгуу сунуштары да каралган. Волейбол оюунунун ойнолуу ыкмасы, команда¬лар¬дын таймашы, кыз келиндер үчүн өткөрүлүп жаткан стимулдаштырылган мелдештердин өткөрүлүшү жана жыйынтыктары айтылат. Кыргыз улуттук оюндарына караганда волейбол оюну бүгүнкү күндө эл арасында кенен таралышынын себеп, натыйжалары тууралуу да баян¬да¬лат. Чымыр денелүү инсанды тарбиялоодо спорттук оюн¬дардын тарыхы жана ролу чоң экендигин белгилөөгө бо¬лот.
 3. The article is considered of the values of volleyball ga¬mes for the individual health? How this game is conducted among the women of the city Jalal-Abad. The most interesting for today is the moral self-support of women, development and caring of healthy body is the main issue for the society. We consider the idea of conducting competition of different spots games, even in other regions and countries. It is noted the game of volleyball, team competition among women leads to a stimulus to life and gives us result. It is shown that this game is distributed among the people than the national games, and it is also necessary to note the importance and history of the deve¬lopment of sport games for the upbringing of a healthy body.
Keywords
 1. : спорт, волейбол, город Жалал-Абад, лига, женская, здоровье, ловкость.
 2. спорт, волейбол, Жалал-Абад шаа¬ры, лига, кыз-келиндер, ден соолук, шамдагайлык.
 3. sport, volleyball, the city of Jalal-Abad, league, women, adroitness.
Authors info
 1. Умуркулова Чолпонай Жуманалиевна, Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова, г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Умуркулова Чолпонай Жуманалиевна, К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл Аралык университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Cholponay Umurkulova, International university by name of K.Sh. Toktomamatov, Zhalal-Abad, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Умуркулова Ч.Ж. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИГРЫ ВОЛЕЙБОЛ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД ГОРОДА ЖАЛАЛ-АБАД. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 174-177