New issue

2019, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Дуйшеналиева У.Э.
 2. Дуйшеналиева У.Э.
 3. U.E. Duishenalieva
Title
 1. КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ РАССМАТРИВАЮЩИЕСЯ В ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
 2. МЕКТЕП МАТЕМАТИКАСЫНДА КАРАЛУУЧУ КОМБИНАТОРДУК МАСЕЛЕЛЕР ЖАНА АЛАРДЫ ЧЫГАРУУ ЫКМАЛАРЫ
 3. THE COMBINATORY TASKS CONSIDERED IN SCHOOL MATHEMATICS AND THEIR WAYS OF DECISION
Abstract
 1. Статья посвящена комбинаторным задачам, встре-чаю¬щихся в школьной математике и способам их решения. В статье отмечено место таких задач в учебной про¬грам¬ме. А также показана необходи¬мость научить, вос¬пи¬тать решать подобные логи¬ческие задачи не только уча¬щихся старших классов, но и учащихся начальных клас¬сов. Школьный курс математики имеет все возможности для предварительного знакомства учащихся с комби¬на¬тор¬ными задачами и методами их решения на соот¬вет¬ст¬вующем уровне. Включение комбинаторных задач в школь¬¬ный курс математики оказывает только поло¬жи¬тель¬¬ное влияние на логическое развитие учащихся. Реше¬ние многих жизненных вопросов требуют комбинаторный подход, расчет всевозможных вариан¬тов и с учетом до¬пол¬нительных условий выбор оптимального варианта. В этой связи развитие и формирование качеств мышления как систематичность, многовариантность учащихся яв¬ляю¬¬тся очень актуальными.
 2. Макала мектеп математикасында кездешүүчү ком-би¬наторикалык маселелерге, аларды чыгаруу жолдоруна ар¬налган. Макалада мындай маселелер¬дин окуу про¬грам¬ма-сындагы орду белгиленген. Жогорку класстын гана эмес, кенже класстын окуучуларын да логикалык масе¬ле¬лер¬ди чыгарууга үйрөтүү, көнүктүрүү зарылчылыгы көр¬сө-түлгөн. Мектеп математика курсу комбинаторикалык маселелер жана аларды чыгаруу ыкмалары менен тиеше-лүү деңгээлде окуучуларды алдын- ала тааныштыруу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөргө ээ. Комбинаторикалык маселе-лер¬ди мектеп мате¬матика курсуна киргизилиши окуучу-лар¬дын логика¬лык жактан өнүгүүсүнө оң гана таасирин тийги¬зет. Көпчүлүк турмуштук маселелер өздөрүнүн че-ч謬лиши үчүн комбинатордук мамилени, мүмкүн болгон бар¬дык варианттарды эсептөөнү жана кошумча шарт-тар¬ды эске алуу менен вариант¬тардын эң оптималдуусун тандоону талап кылат. Ушул себептүү окуучуларда сис-те¬малуулук, көп варианттуулук, тандоочулук, ийкем¬дүү-лүк сыяктуу ой жүгүртүү сапаттарынын өнүгүшү жана ка¬лыптанышы абдан актуалдуу болуп эсептелинет.
 3. The article is devoted to combinatory tasks, meeting in school mathematics and to ways of their decision. In article the place of such tasks in the training program is noted. And also need to teach, to bring up to solve similar logical problems not only pupils of high school, but also pupils of initial classes is shown. The school course of mathematics has all possibilities for the preliminary acquaintance of students with combina¬to¬rics tasks and methods of their decision at corresponding le¬vel. Plugging of combinatorics tasks in the school course of mathematics renders only positive influence on logical deve¬lop-ment of students. The decision of many vital questions is required by combinatorics approach, calculation of various va¬¬-riants and taking into account additionalss choice of opti¬mal variant. In this connection development and forming of thin¬king qualities as systematic character, multi-variant app¬roach of students are very actual.
Keywords
 1. логическое размышление, комби¬на¬тор¬ная задача, комбинаторный подход, комбинация, граф, дерево решений.
 2. логикалык ой жүгүртүү, комбина¬то¬рикалык маселе, комбинатордук мамиле, бириктирүү, граф, чыгарылыштардын дарагы.
 3. a logical reflection, a combinatory task, a com¬binatory approach, a combination, a count, a tree of deci¬sions.
Authors info
 1. Дуйшеналиева Урумкан Эрмековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Дуйшеналиева Урумкан Эрмековна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. Urumkan Duishenalieva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Дуйшеналиева У.Э. КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ РАССМАТРИВАЮЩИЕСЯ В ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 165-168