New issue

2018, №: 10

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Раева М.Т.
 2. Раева М.Т.
 3. M.T. Raeva
Title
 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ УЧАЩИХСЯ К МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 2. ЖЕРГИЛИКТҮҮ МАТЕРИАЛДАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ОКУУЧУЛАРДЫН МАТЕМАТИКАГА КЫЗЫГУУСУН АРТТЫРУУ
 3. INCREASING THE INTEREST OF STUDENTS IN MATHEMATICS USING LOCAL MATERIALS
Abstract
 1. Одним из важных направлений повышения качества знания учащихся является реализация заинтересован¬нос-ти к математике с учетом территориальных особен¬нос-тей. Территориальные особенности будут извест¬ными уча¬щимся при решении задач. Если ученику будут непо¬нят-ны условия задачи, он не сможет составить уравне¬ние, это означает трудность достижения возмож¬ности составления уравнения. Поэтому это является одним из способов работы с задачами учащихся 5-6-х классов. Ра¬бо-та над подобными проблемами воспитывает к знанию на¬цио¬нальных и традиционных понятий, а также порож-дает патриотические чувства. Знакомые информации, ко¬то¬рые встречаются при самостоятельных работах уча¬щихся, не создадут дополнительные проблемы.
 2. Математика сабагында окуучулардын билим сапа-тын жогорулатуунун негизги багыты болуп аймак¬тык өз-гө¬чөлүктөрдү эске алуу менен математикага кызы¬гуусун ишке ашыруу эсептелет. Аймактык өзгөчөлүктөр окуучу-лар¬дын маселелерди чыгарууда тааныш маалымат болот. Окуучу маселенин шартын түшүнбөсө, ал масе¬ленин тең-де¬месин түзө албайт, демек теңдеме түзүү мүмкүнчү¬лү-гү¬нө жетиш кыйындыкка турат. Ошондук¬тан 5,6- клас-стар¬да окуучуларды маселе менен иштөөгө такшал¬туу¬нун бир ыкмасы болуп саналат. Окуучуларды математика сабагында эли-жерин, ата мекенин сүйүүгө тарбиялоодо мындай маселелердин үстүндө иштөө улуттук каада-салт түшүнүктөрүн билүүгө жана пат¬риот¬тук сезим¬де¬рин ойготууга жардам берет. Окуучунун өз алдынча иш¬төө-сүндө көрүп, билип жүргөн маалы¬маттар менен ма¬се-лелерди чыгаруу аларга кошумча түйшүк жаратпайт
 3. One of important directions of upgrading of knowledge of students is realization of the personal interest to mathe¬ma¬tics taking into account territorial features. Territorial features will be known for studying at the decision of tasks. If to the student problem specifications will be unclear, he will not be able will work out an equation, it means difficulty of achieve¬ment of possibility of drafting of equalization. There fore it is one of methods of work with the tasks of 5-6х classes of stu¬dents. The prosecution of similar problems brings up to know¬ledge of national and traditional concepts, and also generates the patriotic feelings. The acquaintances of information, that meet at independent works of students, will not create additio¬nal problem.
Keywords
 1. местные материалы, расстояния, движение, культурные ценности, рукоделие, националь¬ные игры.
 2. жергиликтүү материалдар, аралык, кыймыл, маданий баалуулуктар, кол өнөрчүлүк, улуттук оюндар.
 3. local materials, distances, motion, cultural va¬lues, needlework, national games.
Authors info
 1. Раева Майрамкул Тургунбековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент.
 2. Раева Майрамкүл Тургунбековна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Mairamkul Raeva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, associate professor.
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Раева М.Т. ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ УЧАЩИХСЯ К МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 131-133