New issue

2019, №: 4

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Рыскулбеков И.А., Тургунбаева З.Б.
 2. Рыскулбеков И.А., Тургунбаева З.Б.
 3. I.A. Ryskulbekov, Z.В. Turgunbaeva
Title
 1. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СЕЛЬСКИХ РЕГИОНАХ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ
 2. ТАЛАС ОБЛУСУНУН АЙЫЛДЫК АЙМАКТАРЫНДАГЫ ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКЕРЛИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮ КӨЙГӨЙЛӨРҮ
 3. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RURAL REGIONS IN THE TALAS REGION
Abstract
 1. Исследуются проблемы развития малого среднего би第неса в сельских регионах Таласской области Кыргыз-ской Республики, его влияние и роль на устойчивое разви-тие экономики области. Рассматриваются основные по-ка¬за¬тели, характеризующие деятельность малого и сред-него бизнеса, заработная плата и производи¬тельность труда работников, объемы производства продукции в ди-на¬мике за ряд лет в сравнении с другими регионами рес-пуб¬лики. Исследуются проблемы развития малого и сред-него бизнеса в промышленности и в сельском хозяйстве об-ласти. Анализируются проблемы привлечения иностран-ных инвестиций в экономику области. Рассма¬триваются основные пути и направления повышения эффективности производства малого и среднего бизнеса в области. Иссле-дую¬тся перспективы развития малого и среднего бизнеса в Таласской области и основные направления устойчивого развития экономики региона.
 2. Кыргыз Республикасынын Талас облусунун чакан жа-на орто ишканаларынын айылдык аймактарындагы өнү-гү¬шү жана алардын облустун экономикасынын туруктуу өнүгүүсүнө тийгизген таасирлери жана орду изилденет. Облустун аймагындагы чакан жана орто ишкерлик менен алектенген ишканалардын ишмердүү¬лүгүнүн негизги көр-сөт¬күчтөрү, аларда иштеген адам¬дардын эмгек акысы жана эмгек өндүрүмдүүлүгү, өндү¬рүлгөн продукциялардын көлөмдөрү өлкөбүздүн башка аймактары менен салыш¬ты-ры¬лып талданат. Облустун өнөр жайындагы жана айыл чарбасындагы чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүү көйгөйлөрү өзгөчө изилде¬нет. Облустун экономикасына чет элдик инвести¬ция¬ларды тартуу жана ошонун неги-зин¬де чакан жана орто ишканалардын өндүрүшүнүн на-тый¬жалуулугун жогорула¬туу жолдору жана багыттары талданат. Келечекте Талас облусундагы чакан жана ор¬то ишкерликти мындан ары өнүктүрүү жана аймактын эко-номикасын туруктуу өнүктүрүүнүн багыттары изил¬де-нет.
 3. Problems of development of small medium business in ru-ral regions of the Talas region of the Kyrgyz Republic, its influence and a role on sustainable development of economy of area are investigated. The key indicators characterizing activity of small and medium business, the salary and labor productivity of workers, volumes of production in dynamics for a row of years in comparison with other regions of the republic are considered. Problems of development of small and sredy business in the industry and in agricultural industry of area are investigated. Problems of attraction foreign investments into area economy are analyzed. The main ways and the directions of increase in production efficiency of small and medium busi-ness to areas are considered. The prospects of develop¬ment of small and medium business in the Talas region and the main directions of sustainable development of economy of the region are investigated.
Keywords
 1. экономика региона, малый и сред¬ний бизнес, внутренняя валовая продукция, заработная пла¬та, производительность труда, предпри¬ни¬матель¬ст¬во, иностранные инвестиции, экономика сельских тер¬ри-торий.
 2. аймактардын экономикасы, чакан жана орто ишканалар, ички дүң продукция, эмгек акы, эмгек өндүрүмдүүлүгү, ишмердүүлүк, чет элдик инвести¬ция¬лар, айылдык аймактардын экономикасы.
 3. region economy, small and medium business, internal gross output, salary, labor productivity, businesses, fo¬reign investments, economy rural territories.
Authors info
 1. Рыскулбеков Иса Абдырайымович, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, экономика илимдеринин кандидаты. Тургунбаева Зухра Бекболотовна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 2. Рыскулбеков Иса Абдырайымович, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат экономических наук. Тургунбаева Зухра Бекболотовна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 3. Isa Ryskulbekov, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of economic sciences. Zukhra Turgunbaeva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Рыскулбеков И.А., Тургунбаева З.Б. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СЕЛЬСКИХ РЕГИОНАХ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 21-24