Новый выпуск

2021, №: 1

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Джумагазиева Н
 2. Джумагазиева Н
 3. N. Dzhumagazieva
Название
 1. ВЗГЛЯД НА СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНВАЙРОМЕНТАЛЬНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ
 2. ИНВАЙРОМЕНТАЛДУУ ПУБЛИЦИСТИКАНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ МЕНЕН МАНЫЗЫНА КӨЗ КАРАШ
 3. A LOOK AT THE ESSENCE AND FEATURES OF THE INVIRONMENTAL JOURNALISM
Аннотация
 1. В статье отражены взгляды ученых, публицистов на сущность и особенности инвайроментальной публицистики. Дано определение и значение инвайроментализма. В статье рассматривается анализ проблем экологии с точки зрения аспектов публицистического творчества. Экологическая проблематика является междисциплинарной, однако в своей основе имеет социокультурную природу. Публицистика как вид художественного творчества способна генерировать эффективные идеи сохранения природы и человека. Поэтому на средства массовой информации и публицистов возлагается задача осмысления аспектов взаимодействия природы и общества, трансформации мировоззрения людей в аспекте формирования и развития экологического сознания. В этом аспекте особый интерес представляет разработка критериев и аспектов экологической (инвайронментальной) публицистики. Это необходимо как для трансляции экологического дискурса, так и для переосмысления функций публицистики в современный период. В данной статье предпринята попытка определения критериев, которые позволяют отнести публицистическое произведение к экологической и инвайронментальной проблематике. Представленный материал позволяет сделать вывод, что проблематика инвайронментальной публицистики приобретает в современном обществе новое значение и требует обновления научной дефиниции, что определяет научную ценность данной статьи.
 2. Макалада инвайроменталдык публицистиканынын маңызына жана өзгөчөлүктөрүнө карата окумуштуулардын, публицисттердин көз караштары чагылдырылган. Инвайроментализмге аныктама жана маани берилген. Макалада публицистикалык чыгармачылык аспекттери көз карашынан экология көйгөйлөрүнө талдоо жүргүзүү каралган. Экологиялык көйгөй дисциплина аралык болуп саналат, бирок өзүнүн негизинде социалдык-маданий табиятка ээ болот. Публицистика көркөм чыгармачылыктын түрү катары жаратылышты жана адамды сактоо натыйжалуу идеяларын жаратууга жөндөмдүү. Ошондуктан массалык маалымат каражаттарына жана публицисттерге жаратылыштын жана коомдун өз ара аракеттенүү аспекттерин түшүнүү, экологиялык аң сезимди калыптандыруу жана өнүктүрүү аспектинде адамдардын көз карашын өзгөртүү милдети жүктөлөт. Бул аспектте экологиялык (инвайронменталдык) публицистиканын чен белгилерин жана аспекттерин иштеп чыгуу өзгөчө кызыгууну жаратат. Бул экологиялык дискурсту көрсөтүү үчүн дагы, азыркы мезгилде публицистиканын функцияларын башкача түшүнүү үчүн дагы керек. Бул макалада публицистикалык чыгарманы экологиялык жана инвайроменталдык көйгөйгө киргизүүнү шарттаган чен белгилерди аныктоо аракети көрүлгөн. Сунушталган материал инвайроменталдык публицистиканын көйгөйү азыркы коомдо жаңы мааниге ээ болуп жана илимий түшүнүктү (дефиницияны) жаңыртууну талап кылаары жөнүндө тыянак жасоо мүмкүнчүлүгүн берет, бул ушул макаланын илимий баалуулугун аныктайт.
 3. The article reflects the views of scientists and publicists on the essence and features of environmental journalism. The definition and importance of environmentalism are given. The article deals with the analysis of environmental problems from aspects of journalistic creativity point of view. Environmental issues are interdisciplinary, but they are based on a sociocultural nature. Journalism as a form of artistic creativity is able to generate effective ideas for the conservation of nature and man. Therefore, the mass media and publicists are charged with the task of understanding the aspects of the interaction of nature and society, the transformation of people's worldview in the aspect of the formation and development of environmental consciousness. In this aspect, the development of criteria and aspects of environmental journalism is of particular interest. This is necessary both for the translation of environmental discourse and for the reinterpretation of the functions of journalism in the modern period. In this article, an attempt to determine the criteria that make it possible to attribute a journalistic work to ecological and environmental problems is made. The presented material allows us to conclude that the problem of experimental journalism is acquiring a new meaning in modern society and requires updating the scientific definition, which determines the scientific value of this article.
Ключевые слова
 1. экология, литература, публицистика, инвайроментализм, человек и природа, инвайроментальные ценности, экологический дискурс, жанровое своеобразие.
 2. экология, адабият, публицистика, инвайроментализм, адам жана жаратылыш, инвайроменталдык баалуулуктар, экологиялык дискурс, жанрдын айырмачылыгы.
 3. ecology, literature, journalism, environmenttalism, man and nature, environmental values, environmental discourse and genre originality.
Сведения об авторах
 1. Джумагазиева Н., Международный университет им. К.Ш.Токтомаматова, г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика.
 2. Джумагазиева Н., К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. N. Dzhumagazieva, K. Sh. Toktomamatov International University, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic.
Полнотекстовая версия
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Версия для цитирования
 • Джумагазиева Н ВЗГЛЯД НА СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНВАЙРОМЕНТАЛЬНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 322-326