Новый выпуск

2020, №: 6

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Жолдубаева А.Ж.
 2. Жолдубаева А.Ж.
 3. A.Zh. Zholdubaeva
Название
 1. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК СЕКТОРУНА САНАРИПТИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КИРГИЗҮҮ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
 3. FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL TECHNOLOGY TRANSFER TO THE PUBLIC SECTOR KYRGYZ REPUBLIC
Аннотация
 1. Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного развития цифровых технологий и их влияния на экономический рост, управление, качество услуг, деловую практику и образ жизни. Грядет четвертая промышленная революция, где технологии трансформируют традиционные сектора экономики, большие данные становятся новым цифровым золотом. Для того, чтобы получать цифровые дивиденды от цифровизации нашего общества, мы должны немедленно заложить прочный фундамент, который состоит из нецифровых факторов. К этим факторам относятся такие важные для развития элементы, как строительство современных и адаптивных государственных институтов, инвестиции в человеческий капитал, создание гибких механизмов развития и обновления нормативно-правовой базы, содействие исследованиям и инновациям в бизнесе, консолидация бизнес-среды, которая станет локомотивом экономического роста. Данная статья посвящена вопросам внедрения цифровых технологий в экономическую систему Кыргызской Республики, а также анализу целевых направлений развития в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года.
 2. Бүгүнкү күндө биз санариптик технологиялардын болуп көрбөгөндөй өнүгүүсүнүн жана алардын экономикалык өсүүгө, башкарууга, кызматтардын сапатына, ишкердик практикага жана жашоо образына тийгизген таасиринин күбөсү болуп отурабыз. Төртүнчү өнөр жай төңкөрүшү келе жатат, мында технологиялар экономиканын салттуу секторун өзгөртүүдө, чоң маалыматтар жаңы санариптик алтын болууда. Биздин коомдун санариптештирүүсүнөн санариптик дивиденддерди алуу үчүн биз цифралык эмес факторлордон турган бекем пайдубалды түптөшүбүз керек. Мындай жагдайлар өнүктүрүү үчүн маанилүү элементтерди камтыйт, заманбап жана ыңгайлуу мамлекеттик институттарды куруу жана адам капиталына инвестициялар, ченемдик-укуктук базаны өнүктүрүүнүн жана жаңылоонун ийкемдүү механизмдерин түзүү, бизнестеги изилдөөлөргө жана инновацияларга көмөктөшүү, экономикалык өсүштүн локомотиви болуп калуучу бизнес-чөйрөнү консолидациялоо. Бул макала Кыргыз Республикасынын экономикалык системасына санариптик технологияларды киргизүү, ошондой эле 2025-жылга чейин Евразия экономикалык биримдигинин санариптик күн тартибинин алкагында өнүктүрүүнүн максаттуу багыттарын талдоо маселелерине арналган.
 3. Today, we are witnessing the unprecedented development of digital technologies and their impact on economic growth, governance, service quality, business practices and lifestyles. The fourth industrial revolution is coming, where technology is transforming traditional sectors of the economy, big data is becoming the new digital gold. In order to receive digital dividends from the digitalization of our society, we must immediately lay a solid Foundation, which consists of non-digital factors. These factors include such important elements for development as the construction of modern and adaptive state institutions, investment in human capital, the creation of flexible mechanisms for the development and updating of the regulatory framework, the promotion of research and innovation in business, the consolidation of the business environment, which will become the engine of economic growth. This article is devoted to the introduction of digital technologies in the economic system of the Kyrgyz Republic, as well as the analysis of the target areas of development within the digital agenda of the Eurasian economic Union until 2025.
Ключевые слова
 1. экономика, государственный сектор, цифровая экономика, информационные технологии, цифровые дивиденды, инновационное развитие, экономический рост.
 2. экономика, мамлекеттик сектор, санариптик экономика, маалыматтык технологиялар, санариптик дивиденддер, инновациялык өнүгүү, экономикалык өсүш.
 3. economy, public sector, digital economy, information technology, digital dividends, innovative development, economic growth.
Сведения об авторах
 1. Жолдубаева Айгерим Жолдубаевна, Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Жолдубаева Айгерим Жолдубаевна, Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети. Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Aygerim Zholdubaeva, Kyrgyz-Russian Slavic University by name of B.Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Полнотекстовая версия
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Версия для цитирования
 • Жолдубаева А.Ж. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 3. C. 46-52