Новый выпуск

2023, №: 8

Подробнее

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Зулпуев З.Б.
 2. Зулпуев З.Б.
 3. Z. Zulpuev
Название
 1. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ В ПРОЦЕССЕ УБОРКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И СУШКИ ЛИСТЬЕВ ТАБАКА
 2. ТАМЕКИ ЖАЛБЫРАКТАРЫН ЖЫЙНОО, ТАШУУ ЖАНА КУРГАТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ТАМЕКИ ЧИЙКИ ЗАТЫНЫН САПАТЫНА ТААСИР ЭТҮҮЧҮ ФАКТОРЛОРДУ ТАЛДОО
 3. ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF TOBACCO RAW MATERIALS IN THE PROCESS OF HARVESTING, TRANSPORTING AND DRYING TOBACCO LEAVES
Аннотация
 1. Недостаточно, если табачные листья не будут убраны с поля в надлежащей зрелости и не будут должным образом обработаны. Уборка табака, а затем его высушивание являются самыми важными операциями в табаководстве. Согласно технологической карте производства табака в структуре затрат труда и материально-денежных средств 70% составляют затраты на уборку и послеуборочную обработку. Все свои хорошие природные качества табак может сохранить и улучшить лишь в том случае, если он будет убран в надлежащей для этого зрелости. При уборке табака недозрелым или слишком перезрелым, табаковод теряет не только в качестве, но и в количестве урожая. Также недозрелый табак не дает вполне чистого хорошего цвета, бывает более легковесен и курительным достоинством хуже. Перезрелый табак тоже дает несколько уменьшенный урожай, крошится при обработке, в курении кисловат. В природно-климатических условиях Кыргызстана ломку листьев табака для сорта Дюбек 44-07: 2 ломку листьев желательно проводить в перезрелом состоянии, а 3, 4 и 5-ю ломки – в технически зрелом состоянии, при этом качество будет немного выше. Листья сорта Дюбек Новый необходимо убирать только в технически зрелом состоянии. Независимо от способа сушки (на солнце или поточных линиях) товарный ассортимент сырья значительно повышается при применении рекомендованной новой технологии транспортировки и подготовки табака к сушке. Изменяется в положительную сторону число Шмука, определяющего качество табачного сырья.
 2. Тамеки жалбырактарын талаадан жыйноодо туура бышып жетилип, туура иштетилбесе, ал аздык кылат. Тамеки өстүрүүдө тамекини жыйноо жана андан кийин кургатуу эң маанилүү операциялар болуп саналат. Тамеки өндүрүүнүн технологиялык картасына ылайык, эмгек жана материалдык чыгымдардын структурасында түшүмдү жыйноого жана түшүм жыйноодон кийинки кайра иштетүүгө кеткен чыгымдарды 70% түзөт. Тамеки туура бышып жетилгенде гана анын бардык жакшы табигый сапаттарын сактап, жакшырта алат. Бышып жетиле элек же өтө бышып калган тамекини жыйноодо тамеки өстүрүүчү түшүмдүн сапатын гана эмес, санын да жоготот. Ошондой эле, бышпаган тамеки толук таза жакшы түс бербейт, ал жеңилирээк жана тамеки тартуунун баалуулугун начарлатат. Ашыкча бышкан тамеки дагы бир аз түшүм берет, кайра иштетүүдө майдаланат, ышталганда кычкыл болот. Кыргызстандын табигый-климаттык шарттарында тамеки жалбырактарын жыйноонун Дюбек 44-07 сорту боюнча: жалбырактарын 2-үзүмдү ашыкча бышкан абалда, ал эми 3-, 4- жана 5-үзүмдөрдү техникалык жактан жетилган абалда жүргүзүү максатка ылайыктуу. Техникалык жактан жетилген тамеки сапаты да бир аз жогору болот. Жаңы Дюбек сортунун жалбырактары техникалык жактан жетилген абалда гана жыйналууга тийиш. Кургатуу ыкмасына жараша (күн же өндүрүш линияларында) тамекини ташууда жана кургатууда сунуш кылынган жаңы технологиясын колдонуу чийки заттын ассортиментин бир топ жогорулатат. Тамеки сырьёсунун негизги сапаты болгон Шмук санын оң жагына өзгөртөт.
 3. It is not enough if the tobacco leaves are not harvested from the field at the proper maturity and properly processed. Tobacco harvesting and then drying are the most important operations in tobacco growing. According to the technological map of tobacco production, in the structure of labor and material costs, 70% are the costs of harvesting and post-harvest processing. Tobacco can preserve and improve all its good natural qualities only if it is harvested at the proper maturity. When harvesting tobacco that is unripe or too overripe, the tobacco grower loses not only the quality, but also the quantity of the crop. Also, unripe tobacco does not give a completely pure good color, it is more lightweight and has a worse smoking value. Overripe tobacco also gives a somewhat reduced yield, crumbles during processing, and is sour when smoked. In the natural and climatic conditions of Kyrgyzstan, the breaking of tobacco leaves for the Dubek 44-07 variety: it is desirable to carry out the 2nd breaking of the leaves in an overripe state, and the 3rd, 4th and 5th breaking - in a technically mature state, while the quality will be slightly higher. The leaves of the Dubec New variety must be harvested only in a technically mature state. Regardless of the method of drying (in the sun or production lines), the product range of raw materials is significantly increased when using the recommended new technology for transporting and preparing tobacco for drying. The Schmuck number, which determines the quality of tobacco raw materials, will change in a positive direction.
Ключевые слова
 1. табачное сырье, томление, зрелый, недозрелый, перезрелый, товарный ассортимент, сортность, углеводы, белки, никотин.
 2. чийки тамеки, жетилген, бышпаган, ашыкча бышкан, ассортимент, сорт, углеводдор, белоктор, никотин.
 3. raw tobacco, languor, mature, unripe, overripe, product range, grade, carbohydrates, proteins, nicotine.
Сведения об авторах
 1. Зулпуев Замирбек Базарбаевич, Международный Узгенский институт технологии и образования им. Б.Мурзубраимова, г.Узген, КР, кандидат технических наук, и.о. доцента.
 2. Зулпуев Замирбек Базарбаевич, Б.Мурзубраимов атындагы эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту, Өзгөн шаары, Кыргыз Республикасы, техника илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.
 3. Zamirbek Zulpuev, International Uzgen Technological and Educational Institute by name of B.Murzubraimov, Uzgen, Kyrgyz Republic, candidate of technical sciences, acting associate professor.
Полнотекстовая версия
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.006
 • Версия для цитирования
 • Зулпуев З.Б. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ В ПРОЦЕССЕ УБОРКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И СУШКИ ЛИСТЬЕВ ТАБАКА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 29-35