Новый выпуск

2023, №: 3

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Беркимбаев К.М., Ниязова Г.Ж., Калматаева Б.Б.
 2. Беркимбаев К.М., Ниязова Г.Ж., Калматаева Б.Б.
 3. K. Berkimbayev, G. Niyazova, B. Kalmatayeva
Название
 1. СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТРЕНИНГ
 2. ТРЕНИНГ АРКЫЛУУ ОКУТУУ ЫКМАСЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ
 3. IMPROVING THE TEACHING METHODOLOGY THROUGH TRAINING
Аннотация
 1. В структуре межличностного коммуникации выделяют основное содержание общения, а именно: передачу информации, взаимодействие, познание людьми друг друга. Передача информации рассматривается как коммуникативный аспект общения; взаимодействие как интерактивный аспект общения; понимание и познание людьми друг друга. Традиционные формы обучения обычно не предусматривают обучение технологиям коммуникации и принятия решений. В данной статье изложены основные методические приемы ведения тренинга, рассмотрены упражнении используемые в коммуникативном тренинге, тренингах делового общения и развития навыков активного слушания, командообразования. Для эффективной коммуникации необходимо адекватно воспринимать психологическое содержание коммуникативной ситуации и ставить коммуникативную задачу. В статье рассматриваются возможности коммуникативного тренинга как современной технология обучения.
 2. Адамдар ортосундагы байланыш структурасында, атап айтканда, байланыштын негизги мазмунун бөлүп: маалымат берүү, өз ара аракеттенүү, бири-бирине адамдардын тааныпбилүү. Маалымат берүү баарлашуунун коммуникативдик аспектиси катары каралат; байланыштын интерактивдүү аспектиси катары өз ара аракеттенүү; адамдардын бири-бирин түшүнүүсү жана таануусу. Окутуунун салттуу формалары, адатта, байланыш жана чечим кабыл алуу технологияларын үйрөтпөйт. Бул макалада тренинг өткөрүүнүн негизги методикалык ыкмалары баяндалган, коммуникативдик тренингде, ишкер баарлашуу тренингдеринде жана активдүү угуу, команда түзүү көндүмдөрүн өнүктүрүүдө колдонулган көнүгүүлөр каралган. Натыйжалуу баарлашуу үчүн коммуникативдик кырдаалдын психологиялык мазмунун адекваттуу кабыл алуу жана коммуникативдик милдетти коюу зарыл. Макалада коммуникативдик окутуунун мүмкүнчүлүктөрү заманбап окутуу технологиясы катары каралат.
 3. In the structure of interpersonal communication, the main content of communication is distinguished, namely: the transfer of information, interaction, and people's knowledge of each other. The transfer of information is considered as a communicative aspect of communication; interaction as an interactive aspect of communication; people's understanding and cognition of each other. Traditional forms of education usually do not provide training in communication and decision-making technologies. This article outlines the main methodological techniques of conducting training, discusses exercises used in communication training, business communication training and the development of active listening skills, team building. For effective communication, it is necessary to adequately perceive the psychological content of a communicative situation and set a communicative task. The article discusses the possibilities of communicative training as a modern learning technology.
Ключевые слова
 1. информация, образование, университет, IT-специалист, навыки, мягкие навыки, общение, коммуникативные навыки, тренинг.
 2. маалымат, билим берүү, университет, келечектеги адис, көндүмдөр, жумшак көндүмдөр, баарлашуу, баарлашуу көндүмдөрү, байланыштар.
 3. information, education, university, IT-specialisty, skills, soft skills, communication, communication skills, training.
Сведения об авторах
 1. Беркимбаев Камалбек Мейрбекович, Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави, г.Туркестан, Республика Казахстан, доктор педагогических наук, профессор. Ниязова Гулжан Жолаушиевна, Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави, г.Туркестан, Республика Казахстан, кандидат педагогических наук. Калматаева Балауса Бахытжанкызы, Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави, г.Туркестан, Республика Казахстан, PhD докторант.
 2. Беркимбаев Камалбек Мейрбекович, Кожа Ахмед Ясави атындагы эл аралык Казак-Түрк университети, Түркстан шаары, Казакстан Республикасы, педагогика илимдеринин доктору, профессор Ниязова Гулжан Жолаушиевна, Кожа Ахмед Ясави атындагы эл аралык Казак-Түрк университети, Түркстан шаары, Казакстан Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты. Калматаева Балауса Бахытжанкызы, Кожа Ахмед Ясави атындагы эл аралык Казак-Түрк университети, Түркстан шаары, Казакстан Республикасы, PhD докторант.
 3. Kamalbek Berkimbayev, International Kazakh-Turkish University named after Khoja Akhmed Yassawi, Turkestan, Republic of Kazakhstan, doctor of pedagogical sciences, professor. Gulzhan Niyazova, International Kazakh-Turkish University named after Khoja Akhmed Yassawi, Turkestan, Republic of Kazakhstan, candidate of pedagogical sciences. Kalmatayeva Balausa Bakhitzhankyzy, International Kazakh-Turkish University named after Khoja Akhmed Yassawi, Turkestan, Republic of Kazakhstan, PhD doctoral student.
Полнотекстовая версия
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Версия для цитирования
 • Беркимбаев К.М., Ниязова Г.Ж., Калматаева Б.Б. СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТРЕНИНГ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 241-244