Новый выпуск

2021, №: 1

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Маткеева А.Т.
 2. Маткеева А.Т.
 3. A.T. Matkeeva
Название
 1. АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
 2. КӨҢҮЛ БУРУУНУН ЖЕТИШСИЗДИГИНИН ГИПЕРАКТИВДҮҮЛҮГҮ МЕНЕН ООРУГАН БАЛДАРДЫН ФИЗИКАЛЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮНҮН АСПЕКТИЛЕРИ
 3. ASPECTS OF PHYSICAL ACTIVITY IN CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
Аннотация
 1. В статье представлены характеристика физической активности и оценка росто-весовых показателей детей школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью c контрольной группой (здоровье дети). Статистически достоверно отмечалось снижение ростовесовых показателей у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в сравнении с контрольной группой (здоровых детей). - между росто- весовым показателями детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности всех возрастов и обоих полов выявлена достоверная (Р<0,05), прямая, различной степени корреляционная связь с рядом факторы риска рождения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, (хронические заболевания матери во время беременности, тяжелые токсикозы), уровень корреляции составлял от 0,594 до 0,850. Данный факт, подтверждает патогенетическую значимость негативных условий развития плода на формирования клинических проявлений синдрома дефицита внимания и гиперактивности или других патологий у новорожденного. Физическая активность детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности – одна из основных характеристик их физического развития и поведенческих реакций преобладанием среди мальчиков
 2. Макалада Ысык-Көл облусунда көңүлүнүн жетишсиздиги жана гиперактивдүүлүг менен жабыркаган мектеп жашындагы 157 баланын ден-соолугуна байланыштуу өзун - өзу баалосу берилген. Изилдөөгө киргизилген мектеп окуучуларынын гендердик курамына жараша бөлүштүрүлүшү - 44,6% (69) кыздар, 56,4% (88) эркектер түздү.Мектеп окуучуларында интернеттин жана онлайн байланыштын колдонулушу, соматикалык жана неврологиялык абалынын начарлашы, көңүлдүн жетишсиздиги гиперактивдүүлүгү бузулган балдарда соматикалык жана неврологиялык көптөгөн даттануулар ортосунда түздөн-түз жана олуттуу корреляция бар экендиги статистикалык аныкталып, кыздарда (17,7% жана 10,2%) караганда эркектердин (ар кандай курактык топтордо 32,3 жана 28,7%) кыйла көп (p <0,05) экендиги текшерилген балдардын ден-соолугунун абалын субъективдүү баалап, алардын ден-соолугун начар деп баалап, көпчүлүк учурда аны канааттандырарлык деп эсептешкен. Сурамжылоого алынган СДВГ (Көңүл буруунун жетишсиздигинин гиперактивдүүлүгү) менен ооруган мектеп окуучуларынын арасында, алардын 45,0% - 55,0% мектеп окуучуларына мүнөздүү болгон байланыштын жана бири-бири менен байланышуунун (Интернет, on-line) заманбап технологияларын колдонуудан болуп, жогорку деңгээлде экендиги аныкталды (p <0.05).
 3. The article presents the characteristics of physical activity and the assessment of the height and weight indicators of schoolage children with attention deficit hyperactivity disorder and the control group (health children). There was a statistically significant decrease in height and weight indicators in children with attention deficit hyperactivity disorder in comparison with the control group (healthy children). - between the height and weight indicators of children with attention deficit hyperactivity disorder of all ages and both sexes, a significant (P<0.05), direct, varying degrees of correlation was found with a number of risk factors for the birth of children with attention deficit hyperactivity disorder (chronic maternal diseases during pregnancy, severe toxicosis), the correlation level was from 0.594 to 0.850. This fact confirms the pathogenetic significance of negative conditions of fetal development on the formation of clinical manifestations of attention deficit hyperactivity disorder or other pathologies in the newborn. Physical activity of children with attention deficit hyperactivity disorder is one of the main characteristics of their physical development and behavioral reactions, which are predominant among boys
Ключевые слова
 1. синдром дефицита внимания, гиперактивность, мальчики, девочки, школьного возраста, физическая активность, росто – весовые показатели, контрольная группа, здоровье дети.
 2. балдар, көңүлдүн жетишсиздиги, гиперактивдүүлүк, эркек балдар, кыздар, мектеп окуучулары, арыздар, баа берүү, ден-соолук, неврология, соматика, интернет, онлайн байланыш, берилгендик, начар, канааттандырарлык.
 3. attention deficit, hyperactivity disorder, boys, girls, school age, physical activity, height and weight indicators, control group, children's health.
Сведения об авторах
 1. Маткеева Айгул Тунгучбековна, Национальный центр охраны материнства и детства, г. Бишкек, Кыргызская Республика, заведующая отделением неврологии.
 2. Маткеева Айгуль Тунгучбековна, Эне жана баланы коргоо Улуттук борбору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, неврология бөлүмүнүн башчысы.
 3. Matkeeva Aigul Tunguchbekovna, National Center for Maternal and Child Health, Bishkek, Kyrgyz Republic, Head of the Department of Neurology.
Полнотекстовая версия
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Версия для цитирования
 • Маткеева А.Т. АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 34-38