Новый выпуск

2022, №: 2

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Акалын Режеп
 2. Акалын Режеп
 3. Akalın Recep
Название
 1. КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОМАТИЗМА В КЫРГЫЗСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
 2. КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ СОМАТИЗМДИН МАДАНИЙ МААНИЛҮҮЛҮГҮ
 3. CULTURAL SIGNIFICANCE OF SOMATISM IN KYRGYZ AND TURKISH LANGUAGES
Аннотация
 1. Кыргызский и турецкий языки очень часто использовали соматизмы в общении и будут продолжать их использовать. Это не только отражает национальную идентичность этих родственных людей, но и помогает образно и ярко понять, что люди хотят сказать. Соматизмы создают различные коннотации как лучшее средство выражения мировоззрения этого народа на языке. В этой повседневной жизни органы, имеющие особое значение для человеческой жизни, создают положительные коннотации, в то время как некоторые из них укоренились в обществе как соматизмы, которые создают отрицательные коннотации из-за социального опыта. Кыргызский и турецкий народы использовали соматизмы как средство языка, создавая из них различные выражения, и с древних времен широко отражали свою культуру.
 2. Кыргыз жана түрк тилдери пикир алышууда соматизмдерди өтө жыш колдонушуп келишкен, жана мындан кийин да колдоно бермекчи. Мындай көрүнүш бул тектеш элдин улуттук өзгөчөлүгүн гана көрсөтпөстөн, адамдын айтайын деген оюн образдуу, жандуу кылып түшнүүгө өбөлгө түзөт. Аталган элдин дүйнө элесин тилде чагылдырууда мыкты каражат катары соматизмдер түрдүү коннотацияларды жаратат. Бул күнүмдүк турмушта адамдын жашоосу үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон органдар оң коннотация жаратышса, айрымдары коомдогу тажрыйбадан улам терс коннотация жаратуучу соматизм катары коомдун аң-сезиминде калыптанып калган. Кыргыз жана түрк эли соматизмдерди тил каражаты катары колдонуу менен бирге, алардан түрдүү сөз айкаштарын жаратып өз маданиятын байыртадан бүгүнкү күнгө чейин кеңири чагылдырып келет.
 3. Kyrgyz and Turkish languages have used somatisms very often in communication, and will continue to use them. This not only reflects the national identity of this related people, but also helps to understand the meaning of what a person wants to say in a figurative and vivid way. Somatisms create various connotations as the best means of expressing the worldview of this people in language. In this day-to-day life, the organs that are of special importance to human life create positive connotations, while some have become ingrained in society as somatisms that create negative connotations due to social experience. The Kyrgyz and Turkish peoples have been using Somatisms as a means of language, creating various expressions from them, and have been widely reflecting their culture since ancient times.
Ключевые слова
 1. лингвистика культуры, концепт, соматизм, культура, кыргызский язык, турецкий язык, коннотации, мировоззрение.
 2. маданий лингвистика, түшүнүк, соматизм, маданият, кыргыз тили, түрк тили, коннотация, дүйнө элеси.
 3. cultural linguistics, concept, somatism, culture, Kyrgyz language, Turkish language, connotation, worldview.
Сведения об авторах
 1. Акалын Режеп, Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Акалын Режеп, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Akalın Recep, Bishkek State University by name of K.Karasaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Полнотекстовая версия
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Версия для цитирования
 • Акалын Режеп КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОМАТИЗМА В КЫРГЫЗСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 3. C. 179-182