Новый выпуск

2020, №: 6

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Алибекова У.Б.
 2. Алибекова У.Б.
 3. U.B. Alibekova
Название
 1. ВОПРОСЫ ОСВОЕНИЯ В ШКОЛЕ ТЕМЫ «ИССЛЕДОВАНИЯ ЭПОСА «МАНАС» И ИСТОРИЯ ЕГО ИЗДАНИЯ В ВИДЕ КНИГИ»
 2. «МАНАС» ЭПОСУНУН ИЗИЛДЕНИШИ ЖАНА КИТЕП ТҮРҮНДӨ БАСТЫРЫП ЧЫГАРУ ТАРЫХЫ» ТЕМАСЫН МЕКТЕПТЕ ӨЗДӨШТҮРҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ
 3. «RESEARCH AND HISTORY OF THE EPOS «MANAS» PUBLICATION» THE PROBLEM OF LEARNING THIS THEME AT SEKONDARY SCHOOLS
Аннотация
 1. В статье речь пойдет о лекционном характере третьего вводного урока, который будет освоен в рамках курса “Манасоведение” в одиннадцатом классе кыргызских средних общеобразовательных школ, об изучении эпоса, Краткой истории устного народного творчества, его изучении в дооктябрьский и советский периоды, а также о вопросах издания эпоса в виде книги. Автор статьи попытался объединить несколько циклов лекционных занятий школьного курса кыргызской литературы «Манасоведение», чтобы рассмотреть литературно-теоретические и научно-методические аспекты вопросов, которые будут рассмотрены в одном лекционном курсе. В выпускных, одиннадцатых классах школы такая информация чаще всего представлена в форме урока-лекции. А учителям школ, преподающим курс «Манасоведение», рекомендуется использовать на своих занятиях эти и другие собранные им учебные материалы, а также учебники” Кыргыз адаберди" для восьмого и одиннадцатого классов школы.
 2. Макалада жалпы билим берүүчү кыргыз орто мектептеринин он биринчи класстарындагы “Манас таануу” курсунунун алкагында өздөштүрүлө турган үчүнчү киришүү сабагынын лекциялык мүнөзү, эпостун изилдениши, эл оозунан жазылып алынышынын кыскача тарыхы, анын Октябрь революциясына чейинки жана совет мезгилинде изилдениши, эпосту китеп түрүндө бастырып чыгаруу маселелери тууралуу сөз болот. Макаланын автору мында кыргыз адабиятынын мектеп курсундагы “Манас таануу” курсунун бир нече лекциялык сабактардын циклин бириктирип, бир лекциялык сабакта өтүлө турган маселелердин адабий-теориялык жана илимий-методикалык аспектилерин караганга аракет жасады. Мектептин бүтүрүүчү, он биринчи класстарында мындай маалыматтар көбүнчөсү ушундай сабак-лекция формасында өтүлгөнү талапка ылайыктуу. Ал эми «Манастаануу» курсун окутуп жаткан мектеп мугалимдери өз сабактарында ушул жана өзү жыйнаган башка окуу материалдарын, ошону менен бирге мектептин сегизиничи жана он биринчи кластары үчүн жазылган “Кыргыз адабияты” окуу китептерин пайдалануусу сунуш кылынат.
 3. The article will focus on the lecture nature of the third introductory lesson, which will be mastered as part of the course” Manas Studies " in the eleventh grade of Kyrgyz secondary schools, on the study of the epic, a brief history of oral folk art, its study in the pre-October and Soviet periods, as well as on the issues of publishing the epic in the form of a book. The author of the article tried to combine several cycles of lectures of the school course of Kyrgyz literature "Manas Studies" in order to consider the literary-theoretical and scientific-methodological aspects of the issues that will be considered in one lecture course. In the final, eleventh grades of the school, such information is most often presented in the form of a lesson-lecture. And school teachers who teach the course "Manas Studies" are recommended to use these and other educational materials collected by them, as well as textbooks in their classes” Kyrgyz adaberdi" for the eighth and eleventh grades of the school.
Ключевые слова
 1. учебная программа, государственный стандарт, педагогический процесс, формы урока, лекционные занятия, независимость, исторические основы.
 2. окуу программасы, мамлекеттик стандарт, педагогикалык процесс, сабактын формалары, лекция-сабагы, эгемендүүлүк, тарыхый негиздер
 3. curriculum, state standard, pedagogical process, lesson forms, lectures, independence, historical foundations.
Сведения об авторах
 1. Алибекова У.Б., Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Алибекова У.Б., Ош мамлекттик университети, Ош ш., Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. U. Alibekova, Osh state University, Osh, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Полнотекстовая версия
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Версия для цитирования
 • Алибекова У.Б. ВОПРОСЫ ОСВОЕНИЯ В ШКОЛЕ ТЕМЫ «ИССЛЕДОВАНИЯ ЭПОСА «МАНАС» И ИСТОРИЯ ЕГО ИЗДАНИЯ В ВИДЕ КНИГИ». Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 3. C. 173-178