Новый выпуск

2020, №: 6

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Курамаева Н.О
 2. Курамаева Н.О
 3. N.О. Kuramaeva
Название
 1. ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И СТАТУС НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧАСТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
 2. САЛЫК-УКУКТУК МАМИЛЕЛЕРИНИН БИЙЛИКТЕГИ ЭМЕС КАТЫШУУЧУЛАРЫНЫН ТҮШҮНҮГҮ, КУРАМЫ ЖАНА СТАТУСУ
 3. DEFINITION, COMPOSITION AND STATUS OF NON-STATE PARTICIPANTS IN TAX LEGAL RELATIONS
Аннотация
 1. В статье будут рассмотрены негосударственные субъекты участников налоговых отношений и общие права налогоплательщиков. Автор отмечает, что участниками налоговых отношений, как правило, являются все лица и организации, способные быть налоговыми юридическими лицами, действующими на территории Кыргызской Республики. Многие из них вместе составляют субъект налогового права и включают две группы негосударственных и государственных организаций. В группу негосударственных организаций входят налогоплательщики, налоговые агенты, налоговые органы, участвующие в налоговой регистрации и надзоре, посредники (суды, нотариусы, банки, лицензирующие и регистрационные органы, другие органы, которые предоставляют обязательную информацию налоговой службе, а также налоговые проверки, привлечены специалисты, эксперты, свидетели). В группу субъектов власти входят государственные органы, осуществляющие налоговое администрирование (Государственная налоговая служба, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, Министерство финансов Кыргызской Республики) и уполномоченный орган местного самоуправления.
 2. Макалада салык-укуктук мамилелердин катышуучуларынын бийликтеги эмес субъектилери жана салык төлөөчүлөрдүн жалпы укугу каралмакчы. Автор салык-укуктук мамилелерге катышуучулардын катарына негизинен Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган салык-укуктук субъекти жөндөмдүүлүккө ээ бардык адамдар жана уюмдар кирерин белгилейт. Булардын көптүгү келип туруп салык укугунун субъектисин түзөт жана курамына бийликтеги эмес жана бийликтеги субъектилердин эки тобу кирет. Бийликтеги эмес субъектилердин тобуна салык төлөөчүлөр, салык агенттери, салыктык каттоону жана көзөмөлдү жүргүзүү боюнча иш алып барган салык органдары, көмөк көрсөтүүчү жактар (соттор, нотариустар, банктар лицензиялоо жана каттоо органдары, салык кызматына милдеттүү түрдө маалыматтарды берип туруучу башка органдар, салык текшерүүлөрдү өткөрүүдө иш жүзүнө тартылуучу адистер, эксперттер, күбөлөр) кирет. Бийликтеги субъектилердин тобун салыктык башкарууну ишке ашырган мамлекеттик органдар (Мамлекеттик салык кызматы, Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат, Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги) жергиликтүү өзүн-өзү башкаруунун ыйгарым укуктуу органы түзөт.
 3. The article will consider non-state actors of participants in tax relations and the general rights of taxpayers. The author notes that participants in tax relations, as a rule, are all persons and organizations capable of being tax legal entities operating in the territory of the Kyrgyz Republic. Many of them together constitute the subject of tax law and include two groups of nonstate and state organizations. The group of non-governmental organizations includes taxpayers, tax agents, tax authorities involved in tax registration and supervision, intermediaries (courts, notaries, banks, licensing and registration authorities, other bodies that provide mandatory information to the tax service, as well as tax audits, specialists are involved , experts, witnesses) The group of subjects of power includes state bodies carrying out tax administration (State Tax Service, State Service for Combating Economic Crimes, Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic) and an authorized body of local self-government.
Ключевые слова
 1. субъект, налогоплательщик, налог, налоговый кодекс, налоговые правоотношения, физическое лицо.
 2. субъект, салык төлөөчү, салык, салык кодекси, салык укуктук мамилелер, жеке жак.
 3. subject, taxpayer, tax, tax code, tax legal relations, individual.
Сведения об авторах
 1. Курамаева Н.О., Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Курамаева Н.О., Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. N. Kuramaeva, Kyrgyz national University by name of Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Полнотекстовая версия
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Версия для цитирования
 • Курамаева Н.О ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И СТАТУС НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧАСТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 3. C. 72-78