Новый выпуск

2019, №: 5

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Кулалиева К.О.
 2. Кулалиева К.О.
 3. K.O. Kulalieva
Название
 1. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭПОСА «МАНАС» (ИЗ ОПЫТА СОСТАВЛЕНИЯ)
 2. «МАНАС» ЭПОСУНУН СЮЖЕТТИК-ТЕМАТИКАЛЫК КӨРСӨТКҮЧҮ (ТҮЗҮҮ ТАЖРЫЙБАСЫНАН)
 3. SUBJECT-THEMATIC INDEX OF THE EPIC MANAS (ON THE BASIC EXPERIENCE OF EPIC COMPOSITION)
Аннотация
 1. Данная статья посвящена проблеме создания сю¬жет-но-тематического указателя (индекса) эпоса «Ма¬нас». В статье подняты вопросы о сущности и методологии создания индекса. Также дана информация о результатах проделанной работы, общем содержании и этапах иссле¬до¬вания, также приблизительно определены варианты ма¬насчи, которые будут выбраны для составления ин¬декса. Статья также преследует цель ознокомления ши¬ро¬кий круг ученых сюжетно-тематическими частями, включенных в указатель. В труде описаны выполненные работы проделанные на начальном этапе проекта, со¬дер¬жа¬ние дальнейших выполненных работ по проекту, будут опубликованы в следующих статьях. Эта статья подг¬о¬тов¬лена в рамках проекта Кыргызско-Турецкого универ¬си¬тета «Манас» и при поддержке Национальной академии наук Кыргызской Республики.
 2. Бул макала «Манас» эпосунун сюжеттик-тема¬ти¬ка-лык көрсөткүчүн түзүү маселесине арналган. Макалада көр¬сөткүчтү түзүүнүн маани-маңызы жана мето¬доло-гия¬сы боюнча маселелер козголду. Ошондой эле иштин жү¬рү¬шүнүн алгачкы этабында аткарылган жумуштар-дын жыйынтыгы боюнча корутундулар, иштин жалпы мазмуну, этаптары боюнча маалымат берилди. Көрсөт-күч¬тү түзүүдө кайсы манасчылардын варианттары тан-далып алына тургандыгы болжолдуу түрдө аныкталды. Макала изилдөөнүн объектисин түзүп, көрсөткүчкө кирги¬зиле турган сюжеттик-тематикалык бөлүмдөрдү оку¬муш¬туулардын кенен чөйрөсүнө тааныштыруу максатын да көздөйт. Эмгек долбоорду ишке ашыруунун алгачкы гана кадамдарында аткарылган иштин мазмунун өз ичине камтыды, иштин жүрүшүнүн мындан кийнки этаптары келечекте жарыяна турган макалалардан орун алат. Бул макала Кыргыз-Түрк «Манас» университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академия¬сы¬нын колдоосу менен ишке ашырылып жаткан долбоордун алкагында даярдалды.
 3. This article is devoted to the problem of creating plot and thematic index of the epic «Manas». The essence and metho¬do-lo¬gy of creating index matters were arisen in the article. Infor-ma¬tion about the summary of the results of the work carried out at the initial stage of research, brief contents of the work and its phases was given. While compiling the index there was hypothetically identified which of the variants of the narrators of the Epic “Manas” would be used. The article being the object of the research aims at introducing a wide range of scientists subject thematic chapters included in the index. The present paper has involved the results of the fulfilled tasks of the project that had been planned for the earliest stages of the realization of the project. The following procedures of the rea¬li¬¬¬zation of the project will be published in the future arti¬cles.The article has been prepared within the framework of the project supported by Kyrgyzstan-Turkey University «Manas» and National academy of sciences of Kyrgyz Republic.
Ключевые слова
 1. эпос «Манас», сюжетно-тема¬ти¬че¬ский указатель, манасчи, варианты эпоса «Манас», сюжет.
 2. «Манас» эпосу, сюжеттик-тема¬ти¬ка¬лык көрсөткүч, манасчылар, «Манас» эпосунун ва¬риант¬тары, сюжет.
 3. epic «Manas», plot and thematic index, manaschy (narrator of Manas),variants of the epic «Manas», plot.
Сведения об авторах
 1. Кулалиева Калия Одесовна, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат филологических наук, старший преподаватель.
 2. Кулалиева Калия Одесовна, Кыргыз-Турк «Манас» университет, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, филология илимдеринин кандидаты, ага окутуучу.
 3. Kalia Kulalieva, Kyrgyz-Turkish University «Manas», Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of philological sciences, senior lecturer.
Полнотекстовая версия
DOI
 • None
 • Версия для цитирования
 • Кулалиева К.О. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭПОСА «МАНАС» (ИЗ ОПЫТА СОСТАВЛЕНИЯ). Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 92-94