Новый выпуск

2019, №: 5

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Айталиева Т.К.
 2. Айталиева Т.К.
 3. T.K. Aitalieva
Название
 1. ВЛИЯНИЕ ДЕТСТВА ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА НА ЕГО ТВОРЧЕСТВО
 2. ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНА БАЛАЛЫГЫНЫН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
 3. THE INFLUENCE OT CHILDHOOD CHYNGYZ AITMATOV HIS CREATIVITY
Аннотация
 1. В статье исследуется то, как на становление Ч.Айт¬матова как писателя огромное влияние оказали со-бы¬тия из жизни детства и молодости прозаика. В его про¬изведении «Детство» можно найти об этом важные информации, которые не оставят равнодушными чита-те¬ля. Именно в этом труде он отразил тежелые дни дет-ст¬ва. Дни, проведенные за работой секретаря и сбор¬щика налогов в колхозе и жизни Ч.Айтматова. В это время под влиянием событий он написал свои повести «Джамиля», «Лицом к лицу», «Ранние журавли», «Материнское поле» и «Прощай Гульсары». Все эти повести явились воспо¬ми¬на-ния¬ми и образами тяжелых дней жизни писателя, их худо-жест¬венным выражением.
 2. Макалада Ч.Айтматовдун жазуучу болуп калуусуна балалык, жаштык кезинде башынан өткөргөн окуяла¬ры олуттуу таасир калтыргандыгы тууралуу жазылган. Анын “Балалыгым” аттуу чыгармасында бул тууралуу окурмандарды кайдыгер калтырбай турган өтө маанилүү маалыматтарды табууга болот. Балалык кезинде башы-нан өткөн оор күндөрдү чагылдыруу, башкаларга ай¬тып берүү үчүн адабият деген бир дүйнөгө аралашууга туура келгендиги тууралуу жазуучу аталган эмгегинде эскерген. Колхоздо катчы жана салык топтоочусу болуп иштеген күн¬дөрү жазуучунун жашоосуна көп тажрыйба жыйнап берген. Ошол учурда башынан өткөргөн окуя¬лардын таа-си¬ринде алгачкы повестерин жазган. “Жамийла”, “Бет-ме-бет”, “Саманчынын жолу”, “Эрте жаздагы турна-лар”, “Гүлсарат” аттуу чыгармалары ошол жылдардын сабактарынан улам жарык дүйнөгө келген. Булардын баа-ры калемгердин балалыгында өз башынан өткөргөн оор күндөрүнүн элестери, ошолордун көркөм чагылдыры¬лы¬шы болгон.
 3. In article, how on Ch. Aitmatov's formation as the writer, huge impact was exerted by events from life of the childhood and the prose writer's youth is investigated. It is possible to find in his work "Childhood" about it important information which will not leave indifferent the reader. He has reflected unlucky days of the childhood in this work.The days spent behind work of the secretary and a tax inspector in collective farm have collected a lot of experience in Ch. Aitmatov's life, At this time under the influence of events he has written the stories "Jamil", "Face to face", "Early cranes", "The maternal field", "Farewell Gulsara". All these stories were memoirs in images of unlucky days of life of the writer.
Ключевые слова
 1. основные понятия: переводчик, дет¬ство, заработно плата военное время, шаман, воен¬ное вре¬мя, этнокультура, влияние.
 2. котормочу, магнитофондук тасма, балалык, эмгек акы, шаман, согуш мезгили, этномада¬ният, таасир.
 3. translator, childhood, salary wartime, sha¬man, wartime, ethno-culture, influence.
Сведения об авторах
 1. Айталиева Т.К., Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат филологических наук, доцент.
 2. Айталиева Т.К., Талас мамлекеттик университет, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, филология илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. T.K. Aitalieva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of philological sciences, associate professor.
Полнотекстовая версия
DOI
 • None
 • Версия для цитирования
 • Айталиева Т.К. ВЛИЯНИЕ ДЕТСТВА ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА НА ЕГО ТВОРЧЕСТВО. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 67-69