Новый выпуск

2019, №: 5

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Кыдыралиев К.К.
 2. Кыдыралиев К.К.
 3. К.К. Kydyraliev
Название
 1. ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК ЭПОХИ
 2. ДООРУБУЗДУН ДАҢАЗАЛУУ СҮРӨТКЕРИ
 3. GREAT ARTIST THE ERA
Аннотация
 1. В статье дается информация о беседе ве¬ли¬кого пи-са¬теля эпохи и великого художника Чингиза Торокуловича Айтматова с мировыми писателями и советах студен¬там и родителям. В статье говорится о том, что твор¬ческие звания Чингиза Торокуловича Айтматова являются его неисчер¬пае¬мой жизнью. Также дается подроб¬ная ин¬фор-мация о встрече и беседе великого писателя кыр¬гыз¬ского народа Чингиза Торокуловича Айтматова со сту¬дент¬кой универ¬си¬тета «Эгей» факультета турецкого языка Сабихой Пинар и ее отцом Мехметом. Великий ху¬дожник эпохи – Айтматов Чингиз Торокулович является начало духовного и культурного наследия народа нашей эпохи.
 2. Макалада доорубуздун улуу жазуучусу жана даңа¬за-луу сүрөткери Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун дүйнө окур¬мандарына гана эмес, мезгилдүү басма сөздө¬рүндөгү илимий-саясий макалалары, дүйнөлүк ойчулдар, жазуу¬чу-лар, мугалимдер, студенттер жана ата-энелер менен бол-гон маектешүүлөрү жана кеңештери тууралуу маалымат берилет. Ошондой эле «Эстүүнүн өзүн сыйлап, сөзүн сүй-гүн, билимин аз-көп болсун ойго түйгүн деп Жусуп Бала¬са-гын бабабыз айткандай, макалада Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чыгармачылык наамдары түгөнүп бүтпөй турган өмүр экени жөнүндө айтылат. Макалада Кыргыз элибиздин улуу жазуучусу, акыл-ойдун зергери Чыңгыз Төрө¬кулович Айтматовдун дүйнөлүк миң сандаган жо¬лу¬гу-шууларынын жана пикир алмашуула¬рынын ичинен «Эгей» Университетинин түрк тили факуль¬тетинин студенти Сабиха Пинар жана анын атасы Мехмет менен болгон жолугушуусундагы маекте¬шүүсүнөн кеңири маалымат берилет. Доорубуздун даңа¬залуу сүрөткери Чыңгыз Төрө-ку¬лович Айтматов – доору¬буздун, калкыбыздын рухий маданиятыбыздын көч башы.
 3. The article provides information about the interview of the great writer of the era and the great artist Chingiz Torokulovich Aitmatov with world writers and advice to students and parents. The article says that the creative titles of Chingiz Torokulovich Aitmatov are his inexhaustible life. It also provides detailed information about the meeting and interview of the great writer of the Kyrgyz people, Chingiz Torokuloviya Aitmatov, with Sabiha Pinar, a student of the Aegey University of the Turkish language department, and her father Mehmet. Great artist of the era-Aitmatov Chingiz Toro¬ku¬lovich is the beginning of the spiritual and cultural heritage of the people of our era.
Ключевые слова
 1. эпоха, великий писатель, художник эпохи, читатели мира, политические статьи, мировые мыс¬лители, писатели, учителя, родители, студенты, встречи, беседы.
 2. доор, улуу жазуучу, даңазалуу сү¬рөт¬кер, дүйнө окурман-дары, саясий макалалар, дүйнөлүк ойчулдар, жазуучулар, мугалимдер, ата-энелер, сту¬дент¬тер, жолугушуулар, маектешүүлөр.
 3. era, great writer, readers of the world, poli¬ti¬cal articles, world thinkers, writers, teachers, parents, stu¬dents, meetings, interview.
Сведения об авторах
 1. Кыдыралиев Курманбек Кыдыралиевич, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент.
 2. Кыдыралиев Курманбек Кыдыралиевич, Талас мамлекеттик университет, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Кurmanbek Kydyraliev, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, associate professor.
Полнотекстовая версия
DOI
 • None
 • Версия для цитирования
 • Кыдыралиев К.К. ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК ЭПОХИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 24-26