Новый выпуск

2019, №: 5

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Салыбекова Т.С., Рыспаева Г.С.
 2. Салыбекова Т.С., Рыспаева Г.С.
 3. T.S. Salybekova, G.S. Ryspaeva
Название
 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ (сравнительный анализ)
 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АДАМ САТУУ ЖАНА МЫЙЗАМСЫЗ МИГРАЦИЯЛООГО КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮЛӨРҮНДӨГҮ КЫЛМЫШ-ЖАЗЫК САЯСАТЫН ЖАКШЫРТУУ (салыштырма анализ)
 3. IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL POLICY OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN COMBATING HUMAN TRAFFICKING AND ILLEGAL MIGRATION (comparative analysis)
Аннотация
 1. В данной научной статье рассматривается совер-шен¬¬ствование уголовной политики Кыргызской Респуб¬лики в противодействии торговле людьми и незаконной миг-рации. По мнению авторов, незаконная миграция яв¬ляе¬тcя одной из наиболее острых проблем современной циви¬ли-зации, о чем свидетельствует, в частности значитель¬ное оживление миграционных процессов, cвязанных с по¬ли¬ти-че¬скими и социально-экономическими потрясениями в жизни многих стран мира, происходящие в последние де¬ся-тилетия. Торговля людьми не всегда подразумевает пере-сечение международной границы – она может проис¬хо¬-дить и внутри государства. При этом пересечение меж¬-дународных границ может быть осуществлено как законным, так и незаконным путем. Жертвами торговли людьми становятся не только иностранные граждане, например, трудящиеся-мигранты, но и граждане страны назначения. Жертвами торговли людьми становятся не толь¬ко женщины и девочки, но и мужчины и мальчики. Прин¬¬цип гуманизма требует реального обеcпечения защи-ты закрепленных в Конституции прав и свобод человека и гражданина, его жизни, здоровья, имущества от прес¬туп-ных посягательств.
 2. Берилген илимий макалада авторлор тарабынан Кы𬬬гыз Республикасынын адам сатуу жана мыйзамсыз ми¬гра¬ция¬лоого каршы аракеттенүүлөрүндөгү кылмыш-жа¬зык саясатын (салыштырма анализин) жакшыртуу ка¬ралган. Авторлордун көз караштары боюнча мыйсамсыз ми¬грация, атап айтканда акыркы он жылдыкта дүйнө жү¬¬зүнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн жашоо-турмушунда бо¬луп жаткан саясий жана социалдык-экономикалык кескин түрдөгү тол¬кундатуулар тууралуу күбөлөндүргөн көй¬гөй¬лөр менен байланышкан заманбап коом деңгээлинин бир¬ден-бир курч маселелеринен болуп саналат. Адамдарды сатуу эл аралык чек-аралардын кесилишинде дайыма эле боло берет деп бол¬жолдоно бербейт – ал мамлекет¬тер¬дин ичинде деле бо¬лушу мүмкүн. Муну менен бирге эле эл аралык чек ара¬лар¬ды кесип өтүү мыйзамдуу түрдө, ошон¬дой эле, мый¬зам¬сыз түрдө да ишке ашырылышы мүмкүн. Сатуунун кур¬мандыктарына бир гана чет өлкөлүк жаран¬дар эле эмес, ошондой эле, мисалы, эмгек мигранттары катары, кабыл алынуучу өлкөнүн жарандары да болушу мүмкүн. Са¬туунун курмандыктарына бир гана аялдар жана кыз¬дар эле кабылбастан, эркектер жана балдар дагы кабы¬лат. Гуманизм принциби Конституцияда бекем¬дел¬ген адам-дардын укуктарын жана эркиндиктерин, өмү¬рүн, ден соолугун, мүлкүн кылмыштуу кол салуулардан реал¬дуу түрдө коргоону камсыз кылуу талап кылат.
 3. This article examines the improvement of the criminal policy of the Kyrgyz Republic in combating human trafficking and illegal migration. According to the authors, illegal migration is one of the most acute problems of modern civili¬za-tion, which is evidenced, in particular, by a significant revival of migration processes associated with political and social and economic upheavals in the life of many countries of the world, which have occurred in recent decades. Trafficking in human beings does not always imply the crossing of the international border - it can also take place within the state. At the same time, the crossing of international borders can be carried out both legally and illegally. Victims of trafficking in human beings are not only foreign citizens, for example, migrant workers, but also citizens of the country of destination. Victims of trafficking in human beings are not only women and girls, but also men and boys.
Ключевые слова
 1. миграция, торговля людьми, права и свободы человека, помощь и защита, уголовный процесс, уго¬ловно-правовая политика, гуманизация уголовного права.
 2. миграция, адам сатуу, адам укукта¬ры менен эркиндиктери, жардам көрсөтүү жана коргоо, кылмыштуулуктун жол-жобосу, кылмыштуу саясат, кы묬-мыш-жаза мыйзамын гумандаштыруу.
 3. migration, human trafficking, human rights and freedoms, assistance and protection, criminal procedure, criminal policy; humanization of criminal law.
Сведения об авторах
 1. Салыбекова Толкун Салыбековна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Юридикалык факультет, «Кылмыш-жаза процесси жана соттук экспертиза» кафедрасы, юридика илимдеринин кандидаты, доцент. Рыспаева Гулзат Сыдыкбековна, Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Юридический факультет, кафедра Уголовного процесса и судебной экспертизы, старший преподаватель.
 2. Салыбекова Толкун Салыбековна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Юридикалык факультет, «Кылмыш-жаза процесси жана соттук экспертиза» кафедрасы, юридика илимдеринин кандидаты, доцент. Рыспаева Гулзат Сыдыкбековна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Юридикалык факультет, «Кылмыш-жаза процесси жана сот экспертиза» кафедрасы, ага окутуучу.
 3. Tolkun Salybekova, Kyrgyz national university by name of J.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, faculty of Law, Department of «Criminal procedure and forensic examination», candidate of law, associate professor. Gulzat Ryspaeva, Kyrgyz national university by name of J.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, faculty of Law, Department of «Criminal procedure and forensic examination», senior lecturer.
Полнотекстовая версия
DOI
 • None
 • Версия для цитирования
 • Салыбекова Т.С., Рыспаева Г.С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ (сравнительный анализ). Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 3. C. 113-115