Новый выпуск

2019, №: 5

Подробнее

Известия ВУЗов Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Тагаев Н.Ш.
 2. Тагаев Н.Ш.
 3. N.Sh. Tagaev
Название
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
 2. БАЖЫ ОРГАНДАРЫ ЖАКТАН ИЗИН СУУТПАЙ ИЗДӨӨ ИШИН УЮШТУРУУСУ
 3. ORGANIZATION OF OPERATIVE-SEARCH ACTIVITY OF CUSTOMS BODIES
Аннотация
 1. Статья посвящена проблемам организации и произ-вод¬ства оперативно-розыскных мероприятий таможен-ны¬ми органами Кыргызской Республики и путям совер-шен¬¬ствования данной деятельности. В статье рассмот-рен статус таможенных органов как правоохранитель-ного органа. Также освещены причины становления и раз-ви¬тия теневой экономики и угрозы, которая она несет, роль таможенных органов в борьбе с данным социальным и экономическим явлением. В работе изложены вопросы межведомственного и межгосударственного взаимо¬дей-ст¬¬вия по противодействию экономической преступ¬ности, отмечена важность такого взаимодействия, предложены пути его улучшения путем создания единой базы данных для оперативного обмена информацией, проведения сов-мест¬ных мероприятий по предупреждению, пресечению, рас¬крытию и расследованию экономических преступлений, а также рассмотрены отдельные виды оперативно-ро-зыск¬ных мероприятий, характерных для таможенных ор-га¬нов.
 2. Макала бажы органдары уюштуруп жүргүзгөн ык-чам-издөө боюнча иш-чаралардын проблемаларына жана бул иштерди жакшыртуу жолдоруна арналган. Макалада бажы органдарынын укук коргоочу орган ката¬ры статусу жөнүндө айтылат. Андан тышкары көмүскө экономи¬ка-сы пайда болуунун жана өнүккөнүнүн себептери, ал алып келе турган коркунучтар жана бул социалдык жана эко-нмикалык кубулуш менен күрөш жүргүзүүдөгʏ бажы ор-ган¬дарынын ролу жөнүндө айтыл¬ган. Эмгекте эконо¬ми¬ка-лык кылмыштуулукка ведомство¬лор жана мамлекеттер аралык бирге жүргүзүү каршы арактеттер жөнүндө ба-ян¬далган. Мындай бирге аракет¬теништин чоң маани¬лүү-лүгү белгиленип, аны бириккен маалымат базасын түзүү, экономикалык кылмыштарын эскертүү, тыйуу салуу, ачуу жана териштирүү үчүн биргелешкен иш-чаралары менен жакшыртуу жолдору сунушталган. Аны менен бирге ба-жы органдарына мүнөздүү айрым ыкчам-издөө иш-чара-лары каралган.
 3. The article is devoted to problems of organization and production of operational search activities by the customs bodies of the Kyrgyz Republic, and ways of improving this activity. The article considers the status of customs bodies as a law enforcement agency. Also are highlighted the reasons of the formation and development of the shadow economy, the threats it brings and the role of customs authorities in the fight against this social and economic phenomenon. The paper outlines the issues of interdepartmental and interstate coopera¬tion in counteracting economic crime, stresses the importance of such cooperation, suggests ways to improve it by creating a unified database for the rapid exchange of information, joint measures to prevent, suppress, uncover and investigate eco¬no¬mic crimes, types of operational-search activities, charac¬te¬ris¬tic for customs authorities.
Ключевые слова
 1. таможенные органы, экономи¬че¬ская безопасность, оперативно-розыскная деятель¬ность, оперативно-розыскные мероприятия, межведом¬ст¬венное взаимодействие, контрабанда, таможенный контроль.
 2. бажы органдары, экономикалык кооп¬суздук, изин суутпай издөө иши, ыкчам-издөө боюнча иш-чаралар, ведомстволор аралык бирге кызматташуу, контрабанда, бажы көзөмөлү.
 3. customs bodies, economic security, opera¬tive-search activity, operational-search measures, interdepart¬mental interaction, smuggling, customs control.
Сведения об авторах
 1. Тагаев Нурдин Шамшыбекович, Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Институт философии и политико-правовых исследований, соискатель.
 2. Тагаев Нурдин Шамшыбекович, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Философия жана саясий-укуктук изилдөөлөр институту, изденүүчү.
 3. Nurdin Tagaev, National Academy of sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, Institute of «Philosophy and political and legal studies», applicant.
Полнотекстовая версия
DOI
 • None
 • Версия для цитирования
 • Тагаев Н.Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 3. C. 101-109