Новый выпуск

2023, №: 8

Подробнее

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Саттарова А.Т.
 2. Саттарова А.Т.
 3. A. Sattarova
Название
 1. ОБУЧЕНИЕ СКОРОРГОВОРКИ И ЖАНРА ОБМАНА ВОСПИТЫВАЕТ ДЕТЕЙ К ТОНКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
 2. ЖАҢЫЛМАЧ ЖАНА КАЛП ЖАНРЫН ОКУТУУ БАЛА ТАБИЯТЫН СЕЗИМТАЛДЫККА ТАРБИЯЛАЙТ
 3. THE LEARNING TONGUE TWISTERS AND THE GENRE OF DECEPTION EDUCATES CHILDREN TO A FINE SENSITIVITY
Аннотация
 1. В данной статье подробно рассматривается жанровая природа жанра скороговорок (словоблудия) и обмана (лжи), их структура, тематические подразделения, а также значение преподавания его в воспитательной и языковой подготовке детей. Также подробно рассказывается о том, как повысить интерес ребенка к поэзии и укрепить его память. Показано, что вся содержательная фактура и структурный состав жанров словоблудия и лжи, а потому и их разнообразие является единственным неоспоримым доказательством традиционности этого жанра. Отмечается, что четкое деление жанров лжи и словоблудия между детьми и взрослыми обусловлено естественной сложностью структурного состава и содержания художественных произведений. Словоблудие и ложь рассматриваются через сложные фонетические явления речи, в связи с чем не все эти жанры понятны детям.
 2. Бул макалада жаңылмач жана калп жанрынын жанрдык табияты, алардын курулушу, тематикалык бөлүнүштөрү жөнүндө өзүнчө кеңири сөз болуп, аны окутууда таалим-тарбиялык жана балдардын тилин жатыктыруудагы мааниси каралды. Ошондой эле баланын поэзияга болгон шыгын арттырышы, эске тутуусунун бекемделиши жөнүндө кеңири айтылат. Жаңылмач жана калп жанрынын бүтүндөй мазмундук фактурасы, структуралык түзүлүшү кескин өзгөрүп кетиши жөнүндө жана ушундан улам алардын көп варианттуулугу бул жанрдын традициялуу экендигинин бирден-бир айныксыз далили экендиги көрсөтүлөт. Калп, жаңылмач жанрларын балдар менен чоңдорго так кесе бөлүштүрүү – бул көркөм чыгармалардын структуралык түзүлүшүнүн жана мазмунун табигый татаалдыгында экендиги белгиленет. Жаңылмачтар жана калптардын сөздүн тыбыштык татаал кубулуштары аркылуу каралгандыгы, мына ошондуктан бул жанрлардын бардыгы тең эле балдар үчүн түшүнүктүү боло бербестиги, бирок ошого карабастан, жаңылмачтар менен калптар балдардын аң-сезимин курчутуп, дүйнөнү таанып-билүү мүмкүнчүлүктөрүн ачууда, ошондой эле инсан катарында калыптануусунда мааниси өтө зор экендиги белгиленет.
 3. This article examines in detail the genre nature of the genre of tongue twisters (verbiage) and deception (lies), their structure, thematic divisions, as well as the importance of teaching it in the educational and language training of children. It also tells in detail how to increase a child's interest in poetry and strengthen his memory. It is shown that the entire substantial texture and structural composition of the genres of verbiage and lies, and therefore their diversity, is the only indisputable proof of the traditionality of this genre. It is noted that the clear division of the genres of lies and verbiage between children and adults is due to the natural complexity of the structural composition and content of artistic works. Verbiage and lies are considered through complex phonetic phenomena of speech, and therefore not all of these genres are understandable to children.
Ключевые слова
 1. ложь, качество, искусство, познание, фольклор, ясная речь, правильная речь, мышление, поэтический эффект.
 2. калп, сапат, искусство, таанып-билүү, фольклор, так сүйлөө, туура сүйлөө, ой жүгүртүү, поэтикалык эффект.
 3. lies, quality, art, cognition, folklore, clear speech, correct speech, thinking, poetic effect.
Сведения об авторах
 1. Саттарова Азиза Тешабаевна, Ошский технологический университет им.М.Адышева, г. Ош, Кыргызская Республика, доктор педагогический наук, профессор.
 2. Саттарова Азиза Тешабаевна, М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин доктору, профессор.
 3. Aziza Sattarova, Osh Technological University by name of M.Adyshev, Osh, Kyrgyz Republic, doctor of pedagogical sciences, professor.
Полнотекстовая версия
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.068
 • Версия для цитирования
 • Саттарова А.Т. ОБУЧЕНИЕ СКОРОРГОВОРКИ И ЖАНРА ОБМАНА ВОСПИТЫВАЕТ ДЕТЕЙ К ТОНКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 320-323