Новый выпуск

2022, №: 5

Подробнее

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Жунусалиева К.Т
 2. Жунусалиева К.Т
 3. K.T. Zhunusalieva
Название
 1. ОПИСАНИЕ ЖЕНСКОГО ГЕРОИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
 2. УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ МЕЗГИЛИНДЕГИ АЯЛДАРДЫН КААРМАНДЫГЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРДА СҮРӨТТӨЛҮШҮ
 3. DESCRIPTION OF FEMALE HEROISM IN THE WORKS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Аннотация
 1. Известно, что тыл и труженики тыла внесли значительный вклад в победу Великой Отечественной войне. В кровавой войне труженики тыла вместе с людьми из Советского Союза на поле боя, разделяли боль войны, не выбирали работу, пахали, собирали пшеницу, отправляли еду и теплую одежду на фронт. В статье анализируется, как женский героизм описан этих работах во время холодной войны. Женщины были на переднем крае битвы: врачи, пилоты, подразделение ПВО, средства связи, разведывательные подразделения, водители, топографы, репортеры и даже женщины, которые вели танки, стреляли из артиллерии и служили в армии. Женщины работали в секретных организациях за спиной противника и участвовали партизанских движениях, а также обучали мужчин в тыле, управляли заводскими машинами и тракторами вместо мужчин, которыу шли на войну и работали на железных дорогах и металлургических заводах.
 2. Улуу Ата Мекендик согуштун жеңиш менен аякташына тылда жана ооруктагылар олуттуу салым кошкондугу белгилүү. Ал кезде ооруктун эмгекчилери жалпы совет эли менен бирдикте майданда кан кечип, согуш азабын чогуу көтөрүшүп, иш тандабай, кош айдап, буудай оруп, фронтко азык-түлүктөн баштап, жылуу кийим-кече жөнөтүп турган кыз-келиндердин орду, ролу эбегейсиз. Аялдар майдандын алдыңкы сабында дагы болушкан: дарыгерлер, учкучтар, көзгө атарлар, абадан коргонуу бөлүктөрүндө, байланыш, чалгындоо бөлүктөрүндө, айдоочулар, топографтар, кабарчылар, ал тургай танк айдаган, замбирек аткан жана жөө аскерлердин катарында кызмат өтөгөн аялдар көп болгон. Аялдар душмандын тылындагы жашыруун уюмдарда иштеп, партизандык кыймылдарга катышкан. Алар оорукта дагы «эркектердин» адистиктерин үйрөнүп, согушка аттанган эркектердин ордуна заводдун станокторун, тракторлорду иштетип, темир жолдо, темир эритүүчү ишканаларда иштешкен. Макалада ошол каардуу согуш учурундагы аялдардын каармандыгы чыгармаларда кандай сүрөттөлгөндүгү тууралуу сөз болуп, талдоо жүргүзүлмөкчү
 3. It is known that the rear workers made a significant contribution to the victory of the Great Patriotic War. In the bloody war, home front workers along with people from the Soviet Union jn the battlefiekl shared the pain of war, did not choose a yob, plowed, harvested wheat, sent food and warm clothes to the front. The article analyzes how female heroism is portrayed in these works during the Cold War. There were also women on the front lines: doctors, pilots, artillery, air defense, communications, drivers, topographers, reporters and even women who drove tanks, fired artilleru, and served in the army. Women worked in secret organizations behind the enemy s bak fnd took part in guerilla movements. They flso trained men in the operated factory machines and tractors instead of men who went to war, and worked in railways and ironworks.
Ключевые слова
 1. война, фашизм, победа, фронт, тыл, битва, героизм.
 2. согуш, фашизм, жеңиш, фронт, оорук, майдан, баатырдык.
 3. war, fascism, victory, front, rear, battle, heroism.
Сведения об авторах
 1. Жунусалиева Кундуз Тотоновна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат филологических наук, доцент.
 2. Жунусалиева Кундуз Тотоновна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, филология илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Kunduz Zhunusalieva, Talas state University, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of philological sciences, associate professor.
Полнотекстовая версия
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Версия для цитирования
 • Жунусалиева К.Т ОПИСАНИЕ ЖЕНСКОГО ГЕРОИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 107-109