Новый выпуск

2022, №: 5

Подробнее

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Бешкемпирова В.К
 2. Бешкемпирова В.К
 3. V.K. Beshkempirova
Название
 1. СТАРТОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ СОПРАВОЖДАЮЩИЙСЯ ВОПРОСОМ
 2. СУРОО МЕНЕН КОШТОЛГОН СТАРТТЫК ЭКСПЕРИМЕНТ
 3. STARTING EXPERIMENT RELATING TO QUESTIONS
Аннотация
 1. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с современными технологиями и инновационными методами обучения, которые базируются на совместной работе учителя и учащихся в определении цели и формы обучения. Эти передовые технологии обучения в настоящее время активно используются учителями средних школ в целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. Обозначены основные приоритеты и коррелятивный характер инновационных методов обучения. Тенденция активного использования инновационных методов, в частности, метода “стартового эксперимента” в системе среднего и высшего образования Кыргызстана объясняется, в первую очередь, выскоим уровнем их эффективности. На примере урока химии показан механизм работы сокращенного, альтернативного варианта упомянутого выше метода, состоящего из 6 последовательных шагов.
 2. Макалада учурда натыйжалуу окутууга жетүү максатында мектеп мугалимдери тарабынан активдүү колдонулуп жаткан, окутуунун максаттарын, формаларын аныктоодо, ал түгүл тарбиялык иштер жаатында дагы окуучу менен мугалимдин биргелешкен иш аракеттерине таянуу аркылуу иш алып барууга негизделген окутуунун заманбап технологияларына жана инновациялык окутуу ыкмаларына байланышкан маселелер каралат. Инновациялык окутуу методдорунун артыкчылыктуу жактары көрсөтүлүп, инновациялык сабактын структурасы салттуу окутууга караганда корреляциялык мүнөзгө ээ экендиги ар тараптуу далилденген. Инновациялык ыкмалардын, алардын ичинен Германияда иштелип чыккан «старттык эксперимент» ыкмасынын Кыргызстандагы орто жана жогорку билим берүү жааттарында кеңири жайылып бараткандыгы мындай ыкманын натыйжалуулугунун далили экендиги айтылат. Сөз болуп жаткан ыкманын мектептерде кеңири колдонулуусуна кедерги тийгизген жактары эске алынып, ага альтернатива катары иштелип чыккан, 6 кадамдан турган кыскартылган башка формасынын иштөө механизми химия предметинин мисалында көрсөтүлгөн.
 3. This article discusses issues related to modern technologies and innovative teaching methods, which are based on teacher-student collaboration in defining the purpose and form of learning. These advanced teaching technologies are now being actively used by secondary school teachers to improve the overall learning process. The main priorities and correlative nature of innovative methods of training are identified. The tendency to actively use innovative methods, in particular, the method of "start-up experiment" in the system of secondary and higher education of Kyrgyzstan is primarily due to the high level of their effectiveness. In the example of the chemistry lesson, the mechanism of operation of the abbreviated alternative method mentioned above is shown, consisting of 6 successive steps.
Ключевые слова
 1. информационная, коммуникативная компетентность, стартовый эксперимент, самостоятельность, развитие, презентация.
 2. информациялык, коммуникативдик компетенттүүлүк, старттык эксперимент, өз алдынчалуулук, өнүктүрүү, презентация.
 3. information, communication competence, starting experiment, independence, development, presentation.
Сведения об авторах
 1. Бешкемпирова Венера Курбановна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Бешкемпирова Венера Курбановна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. Venera Beshkempirova, Talas State University, Talas, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Полнотекстовая версия
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Версия для цитирования
 • Бешкемпирова В.К СТАРТОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ СОПРАВОЖДАЮЩИЙСЯ ВОПРОСОМ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 95-99