Новый выпуск

2022, №: 5

Подробнее

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Курманкулов Ш.Ж., Сатаева Л.А.
 2. Курманкулов Ш.Ж., Сатаева Л.А.
 3. Sh.Zh. Kurmankulov, L.A. Sataeva
Название
 1. РЕЙТИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ НАГРУЗКИ СТУДЕНТАМ
 2. ОКУУ ЖҮГҮН ОКУУЧУЛАРГА ӨТКӨРҮҮ ИШ АРАКЕТТЕРИНИН РЕЙТИНГИ
 3. THE RATINGS OF ACTIVITIES СONDUCTING THE WORKLOAD TO STUDENTS
Аннотация
 1. Образовательный стандарт строится из условия зависимости от изменяющийся перестройки в обществе, и каждое общество хочет видеть молодежь активно участвующий производственной деятельности, а также отмечается, что образовательный процесс должен учитывать их потребности. Функция образовательного стандарта, направленная на компетентность, которая обучает учеников самостоятельному изучению получить знания – это равнозначно тому, что постепенно передавать учебную нагрузку ученикам. При действии передаче учебную нагрузку ученикам проведен анализ, на какие факторы делали усилия учителя. На самом деле учители, которые в действительности направляют учеников и содействуют самостоятельному изучению получить знания достаточно определено, что нет никакие факторы, чтобы оценить их, учителей, потому что через эффективное воздействие учителя передают учебную нагрузку ученикам.
 2. Билим берүүчү стандарт коомдогу болуп жаткан кайра түзүүлөргө ылайык өзгөрүлүп түзүлүшү шарт экендиги жана ар бир коом жаштарды өндүрүш ишмердүүлүгүнүн активдүү катышуучусу катары көргүсү келгендинги, ошондой эле жаштарга билим берүү процесси алардын керектөөлөрүн эсепке алууга тийиш экендиги белгиленген. Компетентүүлүккө багытталган билим берүү стандартындагы окуучуларды өз алдынча окуганга үйрөтүү функциясы бул окуу жүгүн акырындап окуучуларга өткөрүү менен теңдеш экендиги көрсөтүлгөн жана окуу жүгүн окуучуларга өткөрүү иш аракеттеринде мугалимдердин кандай факторлорго басым жасашкандарына анализ жүргүзүлгөн. Ал эми чындыгында окуучулардын өз алдынча билим алуусуна багыт берүүчү, окуу жүгүн окуучуларга оодарууга эффективдүү көмөктөшүүчү мугалимдерге көп жакындан тааныш эмес факторлордун таасирине жетиштүү баа бере албагандыгы аныкталган.
 3. In this article written the matter about the educational standard that is built on the basis of dependence on changing the restructuring in society and each society wants to see young people actively involved in productive activities and it is also noted that the educational process must take into account their needs. The function of the educational standard aimed at competence, which teaches students to study independently to gain knowledge, it is equivalent on conducting the teaching load to students. There are analysis were carried out on what factors were putting pressure on the teacher's efforts under the action conduct of the teaching load to students. In fact, it was found that teachers were not able to adequately assess the impact of unfamiliar factors on the workload that guided students independently by learning and effectively supported students.
Ключевые слова
 1. образовательный стандарт, деятельность, компетенция, компетентность, развитие, факторы, рейтинги, познание, обучение, активность.
 2. билим берүү стандарты, ишмердүүлүк, компетенция, компетенттүүлүк, өнүктүрүү, факторлор, рейтинг, таанып-билүү, үйрөтүү, активдүүлүк.
 3. educational standard, activity, competence, competency, development, factors, ratings, cognition teaching, activism.
Сведения об авторах
 1. Курманкулов Шекербек Жанышбаевич, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, доктор педагогических наук, профессор. Сатаева Лариса Асанкуловна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Курманкулов Шекербек Жанышбаевич, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин доктору, профессор. Сатаева Лариса Асанкуловна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Shekerbek Kurmankulov, Talas state University, Talas, Kyrgyz Republic, doctor of pedagogical sciences, professor. Larisa Sataeva, Talas state University, Talas, Kyrgyz Republic, lecturer.
Полнотекстовая версия
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Версия для цитирования
 • Курманкулов Ш.Ж., Сатаева Л.А. РЕЙТИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ НАГРУЗКИ СТУДЕНТАМ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 76-80