Новый выпуск

2022, №: 5

Подробнее

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Жороев А.К
 2. Жороев А.К
 3. A.K. Zhoroev
Название
 1. ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ОШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
 2. ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИТИН ТАРЫХЫ
 3. MATHEMATICS AT OSH STATE UNIVERSITY AND THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL SCIENCE
Аннотация
 1. Факультет математики, информатики университета является структурой, который непрерывно ведет подготовку учителей для обшеобразовательных школ по физике и математике. Настоящая статья посвящается историческому материалу поготовки учителей физики и математики в период с 1951 по2020 годы (тогда в 1992 году Ошский педагогический институт преобразован в Ошский государственный университет (ОшГУ)). Историю факультета Математики, информатики следует отчитывать с 1951 года. В этом году по решению правительства СССР и правительства Кыргызстана в городе Ош было открыто первое в высшее учебное заведение – Ошский государственный педагогический институт. В Ошском пединституте наряду с факультетами, был открыт и физико-математический факультет для подготовки учителей с высшим образованием по математике и физике. 31 августа 1951 года на базе ОшПИ был открыт ОшГУ. Факультет математики, информатики и является правопреемником и продолжателем славных традиций физико-математического факультета, и он является сверстником нынешнего Ошского государственного университета.
 2. 1951-2020-жылдар аралыгында, башкача айтканда бул 69 жыл аралыгында Ош мамлекеттик университетинин (ОшМУ) курамында физика-математика факультети физика-математика мугалимдерин үзгүлтүксүз даярдап келе жаткан окуу жайы болуп эсептелет. Бул макала 1951- 2020-жылдар аралыгында физика-математика мугалимдерин дярдоонун тарыхы жөнүндө маалымат берген. Кыргыз жаштарына жогорку билим берип, алардын да арасында математика илимине жөндөмдүү талапкерлерди анын тар жана татаал жолун салган, ошол мезгилдеги бирден бир жогорку окуу жайы бологон Педагогикалык институту (азыркы Ош университети), ошондой эле кийинчерээк уюштурулган 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгына ылайык, Ош мамлекеттик педагогикалык институту Ош мамлекеттик университетине өзгөртүлүп түзүлгөн. Кыргыз илиминин түптөлүүсүнө кошкон салымына баа жеткиз. Бул Педогикалык институтунда уюшулган жылдарынан баштап эле жогорку билимдүү адистер даярдала баштаган, биринчи кезекте педагогика багытындагы адистиктер. Алардын арасында «Математик, математика мугалими» адистигине даярдоо дагы башталган эле. Мына ошондон баштап бүгүнкү күнгө чейин математика боюнча жогорку билимдүү, профессионалдуу адистерди даярдоо улантылып келүүдө жана ал өзүнүн татыктуу тарыхына ээ боло алды.
 3. The Faculty of Mathematics and Computer Science of the University is a structure that continuously trains teachers for comprehensive schools in physics and mathematics. This article is devoted to the historical material prepared by teachers of physics and mathematics from 1951 to 2020 (then, in 1992, Osh Pedagogical Institute was transformed Osh State University (Osh State University)). The history of the Faculty of Mathematics, Computer Science should be reported since 1951. This year, by decision of the Government of the USSR and the Government of Kyrgyzstan, the first higher education institution, the Osh State Pedagogical Institute, was opened in Osh. Along with the faculties, a faculty of physics and mathematics was opened at the Osh Pedagogical Institute to train teachers with higher education in mathematics and physics. On August 31, 1951, Osh State University was opened on the basis of Osh PI. The Faculty of Mathematics and Computer Science is the successor and the successor of the glorious traditions of the Faculty of Physics and Mathematics and it is the peer of the current Osh State University
Ключевые слова
 1. высшее образование, учителя, фундаментальная теория, математика, преподаватель-ученый, педагогический институт, исторический материал.
 2. жогорку билим, мугалимдер, фундаменталдуу теориясы, математика, окутуучу-окумуштуу, педагогикалык институт, тарыхый материал.
 3. higher education, teachers, fundamental theory, mathematics, teacher-scientist, pedagogical Institute, historical material.
Сведения об авторах
 1. Жороев Автандил Кемелович, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Жороев Автандил Кемелович, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. Avtandil Zhoroev, Talas state University, Talas, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Полнотекстовая версия
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Версия для цитирования
 • Жороев А.К ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ОШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 57-61