Новый выпуск

2019, №: 4

Подробнее

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Cтатья
Авторы
 1. Темирбаева Г.И.
 2. Темирбаева Г.И.
 3. G.I. Temirbaeva
Название
 1. СОСТОЯНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 20–30 ГОДАХ
 2. 20–30-ЖЫЛДАРДАГЫ КЫРГЫЗ МАДАНИЯТЫНЫН АБАЛЫ
 3. THE CONDITION OF KYRGYZ CULTURE IN THE 20-30 YEARS
Аннотация
 1. В нашем небольшом исследовании повествуется о раз¬витии духовной культуры кыргызского народа в 20-30-годах ХХ века, живших в Средней Азии. После победы Ве-ликой Октябрьской революции, после становления Совет-ской власти произошло небывалое развитие в культуре: безграмотность была ликвидирована, развива¬лись образо-ва¬ние, научные исследования и другие. По ликвиди¬зации без¬грамотности для женщин были организованы спец¬шко-лы, клубы, курсы, профессионально-технические школы (учи¬лища). Огромное каличество женщин Кыргыз¬стана были отправлены на обучение в другие местности города. На основе усиленной борьбы по ликвидизации безграмот-нос¬ти в Кыргызстане более 100 тысяч человек ликвиди¬ро-вали свою безграмотность. В 1921-1928 годах в респуб¬лике развитие народного обра¬зования достигла огромных успехов. Молодежь Кыргыз¬стана наряду с новы¬ми видами хозяйства учили русский язык, математику, историю, фи-зику, ботанику, зоологию и другие. Одним из основ¬ных воп-ро¬сов, касающихся истори¬ческой науки – это от¬кры¬тие научных организаций и вопрос подготовки кадров.
 2. Бул биздин изилдөөбүздө Орто Азиядагы жашаган кыр¬¬гыз элинин XXI кылымдын 20-30-жылдарындагы руха-ний маданиятынын өнүгүшү тууралуу баяндалат. Ант-кени, Кыргызстанда Уулу Октябрь Социалисттик рево-лю¬циясы жеңип чыгып, Совет бийлиги орнотулгандан кий-ин, жалпы эле маданиятта жогорку өнүгүү болду. Кат сабатсыздыкты жоюу, билим берүү, илимий изилдөөлөр жана башкалар. Аялдар үчүн сабатсыздыкты жоюнун мек¬тептери, аялдардын клубдары, курсттар, профессио-налдык-техникалык мектептер ачылган. Көп аялдар Кыр-гыз¬стандан тышкаркы башка шаарларга окууга жиберил-ген, сабатсыздыкты жоюу боюнча күрөштүн курчушунун негизинде Кыргызстанда 100 миндей киши өздө¬рү¬нүн са-бат¬сыздыгын жоюшкан. 1921-1928-жылда¬ры республи¬ка-да элге билим берүүнүн өнүгүшүндө өз учуруна жараша зор ийгиликтер жаралган. Окуган кыргыз жаштары чар-ба¬чылыктын жаңы түрлөрү менен бирге орус тили, эсеп, тарых, физика, ботаника, зоология жана башка сабактар үй¬рөтүлгөн. Тарых илимине байланышкан маселелердин би¬ри илимий мекемелердин ачылышы жана кадрларды да¬яр¬доо маселеси эле.
 3. This article is about during 20-30 years in ХХ century in the develop of the spiritual culture of the Kyrgyz people who live in Central Asia. After Great October Revolution and establishment of the Soviet power there was an unpreceden¬ted development in culture: illiteracy eliminated develop education and researches. There were many schools, clubs professional technical schools and courses for women appeared in our republic. Day by day uneducated people tried to learn biology, zoology and other subjects. According to learn in different subjects people in our country got rid of uneducated situations. Besides that women in Kyrgyzstan went in different countries to learn and to study well. Approximatly more than 100 thousand people developed their knowledge. All these events connected with the history of our country. Later new research Institutes, Universities, research laborato¬ries, col¬le¬ges and so many educational centres opened in our coun¬try. During the 1921-1928 years it was the great changes and successes in the educational system of our republic. The main problem was the preparation of skilled workers, high skilled specislists.
Ключевые слова
 1. духовная культура, наука, образо¬вание, школа, историки, налоги и обложения, политика.
 2. руханий маданият, илим, билим, мек¬теп, тарыхчылар, алык-салык, саясат.
 3. spiritual culture, science, education, school, historians, taxes and levies, politics.
Сведения об авторах
 1. Темирбаева Гулнар Исмаиловна, Жалал-Абадский государственный университет, г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Темирбаева Гүлнар Исмаиловна, Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Gulnar Temirbaeva, Zhalal-Abad state University, Zhalal-Abad, Kyrgyz Republic, lecturer.
Полнотекстовая версия
DOI
 • None
 • Версия для цитирования
 • Темирбаева Г.И. СОСТОЯНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 20–30 ГОДАХ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 81-84