Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2018, №. 2, Макалалар: 30
Одинаев Р.Н.
КУРТ-КУМУРСКАЛАРДЫН ЖАШ КУРАКТЫК ТҮЗҮМҮН КӨҢҮЛГӨ АЛУУ МЕНЕН ӨСҮМДҮКТӨРДҮ КОРГОО ПРОЦЕССИНИН МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛИ .2018. №. 2. C. 3-7
Жолдошов Б.М., Муратов В.С.
ТЕРМОЦИКЛДИК ИШТЕТҮҮДӨГҮ ЭРИТМЕЛЕРДИН ИЧКЕ ТҮЗҮМҮН ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 2. C. 8-10
Жолдошов Б.М., Бурканов Т.М.
КӨМҮРТЕКТҮҮ ЖАНА ТӨМӨН ЛЕГИРЛЕНГЕН БОЛОТТОРДУ ИШТЕТҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 2. C. 11-13
Леонтьева Т.В.
ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН ЫКМАСЫНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА ЖЕР АЛДЫНДАГЫ СУУЛАРДЫН ЗАПАСТАРЫН ТОЛТУРУУ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН НЕГИЗДӨӨ .2018. №. 2. C. 14-17
Акматова Б.А.
БОРБОРДУК АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ (КАЗАКСТАН, КЫРГЫЗСТАН ЖАНА ТАЖИКСТАН) АИВ ИНФЕКЦИЯСЫ УЧУРУНДАГЫ КУРГАК УЧУККА КАБЫЛГАНДАРГА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ СИСТЕМАСЫНА БАА БЕРҮҮНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ .2018. №. 2. C. 18-22
Жаснакунов Ж.К., Мундузбекова И.Э., Сатывалдиев А.С.
АММИАКТЫК ЧƟЙРƟДƟ СИНТЕЗДЕЛГЕН КҮМҮШ МЕНЕН ЖЕЗДИН НАНОКОМПОЗИТИНИН ФАЗАЛЫК КУРАМЫ ЖАНА ДИСПЕРСТҮҮЛҮГҮ .2018. №. 2. C. 23-25
Сулейманова Ш.С., Колдошова Б.А., Садридинова А.З.
БУУДАЙДЫН ЭМБРИОКУЛЬТУРАСЫ .2018. №. 2. C. 26-28
Ибраева К.Б., Калдыбаев Б.К.
КАРАКОЛ СУУСУНУН ТӨМӨНКҮ АЙМАГЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ГИДРОХИМИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 2. C. 29-31
Акынбек кызы С.
МАЙЛЫ-СУУ РАДИОАКТИВДҮҮ КАЛДЫК САКТАЛГАН ЖЕРЛЕРДЕГИ ОМУРТКАЛУУ ЖАНЫБАРЛАРДЫН КАРИОТИБИН ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 2. C. 32-36
Акмолдоева А.Ж.
БАЛАНЫН МЕКТЕПКЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАН ДАЯР БОЛУУСУН ДИАГНОСТИКАЛОО .2018. №. 2. C. 37-39
Шаршеева Н.К.
ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУУДАГЫ ФИНАНСЫЛЫК МЕХАНИЗМДИН МАЗМУНУ .2018. №. 2. C. 40-42
Баетов А.Б.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КИЧИ ЭНЕРГЕТИКА ОБЪЕКТИЛЕРИН ЧЕНЕМДИК КАМСЫЗДОО ЖАНА САПАТТУУ БАШКАРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 2. C. 43-45
Баетов А.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭНЕРГОСЕКТОРУН БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫ: РЕФОРМАЛООНУН ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ПРОЦЕССИ ЖАНА СИСТЕМДИК ЖЕТИШПЕГЕНДИКТЕР .2018. №. 2. C. 47-49
Абжалиев А.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫНДАГЫ АДАМ УКУКТАРЫ БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК МЫЙЗАМДАР ЖЫЙЫНЫНЫН АЙРЫМ ЧЕНЕМДЕРИ ЖАНА ПРИНЦИПТЕРИ .2018. №. 2. C. 50-53
Амантур уулу Ч.
«МАЖМУ АТ-ТАВОРИХТИН» ЖАЗЫЛЫШЫНА ТААСИР БЕРГЕН ӨБӨЛГӨЛӨР .2018. №. 2. C. 54-56
Темиров Хушруз
ДЖАББОР РАСУЛОВ – КӨРҮНҮКТҮҮ ПАРТИЯЛЫК ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР .2018. №. 2. C. 57-60
Амантур уулу Ч.
«МАЖМУ АТ-ТАВОРИХ» ЧЫГАРМАСЫНДАГЫ «МАНАС» ДАСТАНЫНЫН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ .2018. №. 2. C. 61-64
Ботоканова Г.Т.
ЭЛДИК МЕДИЦИНАДАГЫ САЛТТУУ БИЛИМДЕР .2018. №. 2. C. 65-68
Курманкулов Ш.Ж., Бешкемпирова В.К.
МЕКТЕПТЕРДЕ ОКУУ ПРЕДМЕТТЕРИН КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАП ОКУТУУНУН ЖАГДАЙЫ .2018. №. 2. C. 69-72
Турпанова Ж.А.
ДРАМАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫ ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЫКМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ .2018. №. 2. C. 73-75
Адилбекова Н.О., Унал А.
ЗАМАНБАП КЫРГЫЗ ҮЙ-БҮЛӨНҮН КӨЗ КАРАШТАРЫНЫН АНАЛИЗИ .2018. №. 2. C. 76-78
Искендерова Ш.А.
АКЫЛМАН КОШОЙДУН ЧЕЧЕНДИК ӨНӨРДӨГҮ ОРДУ .2018. №. 2. C. 79-81
Кулалиева К.О.
КОТОРМО КАТАЛАРДЫ АНАЛИЗДӨӨ (түрк жана кыргыз тилдериндеги эксперименталдык котормолор материалдарынын негизинде) .2018. №. 2. C. 82-84
Шералиева А.Ж.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ МАЛЧЫЛЫК БОЮНЧА САЛТТУУ БИЛИМДЕР .2018. №. 2. C. 85-87
Абдыраманова А.Ш.
А. ПУШКИНДИН «КАПИТАН КЫЗЫ» ПОВЕСТИНДЕГИ ТАРЫХЫЙ РОМАНДЫН САЛТТАРЫ .2018. №. 2. C. 88-91
Абдувалиева Э.А., Амиралиев С.М.
САЛТ СӨЗҮ ЖАНА АНЫН ЖОМОКТО КОЛДОНУЛУШУ .2018. №. 2. C. 92-94
Жекшен кызы С.
ЭПОС ЖАНА КӨРКӨМ ЧЫГАРМА. ЖООМАРТ БӨКӨНБАЕВДИН «СЕМЕТЕЙ» ПЬЕСАСЫ: СЮЖЕТТИК-СТИЛДИК ПАРАЛЛЕЛДЕР ЖАНА АЙЫРМАЧЫЛЫКТАР (1-макала) .2018. №. 2. C. 95-98
Абдувалиева Э.А., Мадаминова Д.П., Атакулова М.А
КЫРГЫЗ МЕНТАЛДУУЛУГУНУН КӨЗ КАРАШЫ МЕНЕН ОРУС МАКАЛДАРЫНЫН ДИСКУРСУНДА «САЛТ» ДЕГЕН СӨЗДҮН КОЛДОНУЛУШУ .2018. №. 2. C. 99-101
Жекшен кызы С.
ЭПОС ЖАНА КӨРКӨМ ЧЫГАРМА. ЖАЛИЛ САДЫКОВДУН «МАНАСТЫН УУЛУ СЕМЕТЕЙ» ДРАМАСЫ: СЮЖЕТТИК-СТИЛДИК ПАРАЛЛЕЛДЕР ЖАНА АЙЫРМАЧЫЛЫКТАР (2-макала) .2018. №. 2. C. 102-105
Жамгырчиева Г.Т.
ЧЕТ ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮДӨ КЕЙС-МЕТОД ТЕХНОЛОГИЯСЫ МЕНЕН ОКУТУУНУН КЭЭ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 2. C. 106-107