Жаңы саны

2018, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2018, №. 4, Макалалар: 38
Тургунбаев М.С.
ТАШТУУ ТОПУРАКТЫН КАЗГАНДАГЫ (ТАЛКАЛАНГАНДАГЫ) ПАЙДА БОЛГОН ФОРМАСЫ .2018. №. 4. C. 3-6
Орозбаева Ж.М., Аманкулова Т.К.
ДАРЫ КААКЫМДЫН ХИМИЯЛЫК КУРАМЫН АНЫКТОО .2018. №. 4. C. 7-9
Садыралиева Н.И.
ТАЛАС РАЙОНУНА КАРАШТУУ А. НУРЖАНОВ АТЫНДАГЫ АЙЫЛ АЙМАГЫНДАГЫ АЙРЫМ ТОПОНИМДЕРДИН КЕЛИП ЧЫГУУСУ ЖАНА ГЕОГРАФИЯСЫ .2018. №. 4. C. 10-13
Койчуманов З.Т.
ТАЛАС ОБЛУСУНДАГЫ «БЕШ-ТАШ» ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫНЫН ТОПУРАКТАРЫНЫН АСЫЛДУУЛУГУНУН АЗЫРКЫ АБАЛЫН АНАЛИЗДӨӨ .2018. №. 4. C. 14-17
Кочокова А.А.
ТАЛАС ШААРЫНА ЧЕКТЕШ ТОКОЙЛОРГО ЭКОЛОГИЯЛЫК ФАКТОРЛОРДУН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2018. №. 4. C. 18-20
Рыскулбеков И.А., Тургунбаева З.Б.
ТАЛАС ОБЛУСУНУН АЙЫЛДЫК АЙМАКТАРЫНДАГЫ ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКЕРЛИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 4. C. 21-24
Турсалиева Г.Ж.
СТРАТЕГИЯ – ИШКАНАНЫН АТААНДАШТЫККА ТУРУШТУК БЕРҮҮЧҮ МААНИЛҮҮ ФАКТОРУ .2018. №. 4. C. 25-28
Дуйшебаева М.К., Маталиева Н.А.
ТАЛАС ОБЛУСУНДАГЫ ТӨӨ БУУРЧАК ӨНДҮРҮҮНҮН ЗАМАНБАП ДЕҢГЭЭЛИ ЖАНА АНЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КЕЛЕЧЕКТЕРИ .2018. №. 4. C. 29-32
Ташманбетов Т.Т.
ТАЛАС ОБЛУСУНУН АЙЫЛ ЧАРБАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 4. C. 33-36
Мамадалиев Э.Ж.
МУНИЦИПАЛДЫК ТҮЗҮЛҮШТӨРДҮН КАРЖЫ РЕСУРСТАР МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛУШУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫ КӨБӨЙТҮҮНҮН ЖОЛДОРУ .2018. №. 4. C. 37-41
Өмүрканова Ж.Э.
АЙМАКТАРДЫН ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ ШАРТТАРЫНДА КАЛКТЫН КИРЕШЕ БУЛАКТАРЫН ЖОГОРУЛАТУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 4. C. 42-45
Турсалиева Г.Ж.
БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНИН КОРПОРАТИВДИК ИМИДЖИН КАЛЫПТАНДЫРУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 4. C. 46-50
Анарбаева Г.А.
КӨЧМӨНДӨРДӨГҮ «КАН ТАЛАМАЙ» ЖАНА «УПАЙ» ОЮНДАРЫНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ .2018. №. 4. C. 51-53
Анарбаева Г.А.
XVIII-XIX КЫЛЫМДАРДА ТҮШТҮК КЫРГЫЗ УРУУЛАРЫНЫН ЖАЙГАШЫШЫ .2018. №. 4. C. 54-56
Айдаркулов К.А., Арзыбаев Т.К.
КЫРГЫЗДЫН УЛУТТУК «ОРДО» ОЮНУНДАГЫ АЙРЫМ ТАРЫХЫЙ МААЛЫМАТТАРЫ .2018. №. 4. C. 57-59
Боркошев М.М., Тешебаев А.К., Акпарали уулу Т., Абдыразак уулу Ж., Джоробаева Ч.Б.
САЙМАЛУУ ТАШ – КӨЧМӨН ЭЛДЕРИНИН ОЛИМПИ .2018. №. 4. C. 60-62
Абдиева Ж.К.
ТОТЕМИЗМДИН, АНИМИЗМДИН ЖАНА ФЕТИШИЗМДИН «МАНАС» ЭПОСУНДА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ .2018. №. 4. C. 63-66
Усубалиева А.С.
ЖАҢЫ КЕЛГЕН КЕЛИНГЕ КАРАТА ЖАСАЛУУЧУ ЫРЫМДАР ЖАНА КЕЛИНДИН АДЕБИ .2018. №. 4. C. 67-70
Токтогулова Г.Т.
КӨЧМӨНДӨРДҮН ТИЛИ .2018. №. 4. C. 71-73
Арзыбаев Т.К.
КЫРГЫЗДАРДЫН КОҢШУЛАШ КӨЧМӨН ЭЛДЕР МЕНЕН БОЛГОН ЭТНОСАЯСИЙ БАЙЛАНЫШТАРЫ ОРТО КЫЛЫМДАРДАГЫ ТАРЫХЫЙ БУЛАКТАРДА .2018. №. 4. C. 74-77
Сатаева С.Т.
ТАЛАС АЙМАГЫНДА СОВЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА КАЛЫПТАНЫШЫ (ХХ кылымдын 20-30-жылдары) .2018. №. 4. C. 78-80
Темирбаева Г.И.
20–30-ЖЫЛДАРДАГЫ КЫРГЫЗ МАДАНИЯТЫНЫН АБАЛЫ .2018. №. 4. C. 81-84
Анарбекова В.Э.
КОКОН ХАНДЫГЫНДАГЫ АСКЕР БАШЧЫ НАРБОТО НООРУЗКУЛ УУЛУНУН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ КОШОКТОРДО .2018. №. 4. C. 85-87
Ашур уулу Б.
КӨЧМӨН ЭЛДИН МЕКЕНЧИЛДИГИ .2018. №. 4. C. 88-89
Сооронбаева Н.А.
БОЗ ҮЙ КӨЧМӨНДӨРДҮН АРХИТЕКТУРАЛЫК КОМПЛЕКСИ .2018. №. 4. C. 90-92
Бекмуратова Д.З.
ТАЛАС ӨРӨӨНҮНДӨГҮ ЭГЕМЕНДҮҮЛҮК ЖЫЛДАРДАГЫ ДИНИЙ АБАЛ (1991–2017-жылдар) .2018. №. 4. C. 93-96
Кыдыралиев К.К.
ИЛИМИЙ ТҮШҮНҮКТҮҮЛҮКТҮ ӨЗДӨШТҮРҮҮ ЖАНА АНЫН ПРИНЦИПТЕРИ .2018. №. 4. C. 97-99
Кыдыралиев К.К.
МУГАЛИМ ЖАНА МЭЭРИМДҮҮЛҮК .2018. №. 4. C. 100-102
Байболотов Б.А., Шамырканов М.Б., Турабай уулу Ж.
ЭЛЕКТРОНДУК КИТЕПТЕРДИН БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ РОЛУ .2018. №. 4. C. 103-105
Ткачёва С.А., Беспалова Т.В.
КЕНЖЕ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНЦИЯСЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖОЛДОРУ .2018. №. 4. C. 106-109
Душеева К.А.
КЫРГЫЗСТАНДЫН МЕТОДИСТТЕРИ ОРУС ТИЛИН ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮДӨ .2018. №. 4. C. 110-112
Нусупова Р.С., Нусупова Н.С.
КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КӨЧМӨН ТУРМУШУНДА БАЛАНЫ ТАРБИЯЛОО ЖАНА АНЫН ИНСАНДЫК САПАТТАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2018. №. 4. C. 113-115
Кудабаева Г.Б., Момоконова С.А.
КУРАКТЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРГӨ КАРАТА ТАРБИЯЛЫК ТААСИРЛЕР .2018. №. 4. C. 116-118
Кудабаева Г.Б., Сейдакматова А.Э.
БАЛДАРДЫН ЖАШ КУРАКТАРЫ БОЮНЧА КӨҢҮЛ БУРУУ ПРОЦЕССИНЕ МҮНӨЗДӨМӨ .2018. №. 4. C. 119-120
Кудабаева Г.Б., Сыдыкова Г.С.
САБАККА ПСИХОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗ БЕРҮҮ .2018. №. 4. C. 121-123
Карасартова Ж.Б., Сагимбекова Д.С.
БАЛДАРДЫ ЭМГЕККЕ ТАРБИЯЛООДО ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАНЫН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2018. №. 4. C. 124-126
Шайланова М.М.
ГЕОМЕТРИЯ САБАГЫН ӨТҮҮДӨ БАШТАПКЫ ЭКСПЕРИМЕНТ ЫКМАСЫН КОЛДОНУУ .2018. №. 4. C. 127-130
Раева М.Т.
ЖЕРГИЛИКТҮҮ МАТЕРИАЛДАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ОКУУЧУЛАРДЫН МАТЕМАТИКАГА КЫЗЫГУУСУН АРТТЫРУУ .2018. №. 4. C. 131-133